Sweco projekterar ny järnväg i Göteborg

Foto: Göteborgs Hamn

Sweco anlitas av Trafikverket för att projektera delar av Hamnbanan i Göteborg, som ska öka kapaciteten för godstransporter via järnväg till Göteborgs hamn. Uppdragets storlek uppgår till mer än 20 miljoner kronor för Sweco. 

Sweco kommer i uppdraget att upprätta järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling. Projektet avser dubbelspårstunnel under Eriksbergsområdet samt ytterligare ett spår väster om Älvsborgsbron till Skandiahamnens bangård.

Den två kilometer långa nya dubbelspåriga järnvägen ersätter en befintlig enkelspårig järnväg. På så sätt ökar kapaciteten när det gäller godstransporter till och från Göteborgs hamn. Ungefär halva sträckan kommer att gå under jord, vilket leder till minskade bullerstörningar för boende i närområdet. Satsningen innebär även att marken som den gamla järnvägen ligger på frigörs för annan bebyggelse.

I uppdraget samarbetar Swecos personal inom järnväg, tunnelkonstruktion, miljö, mark och geoteknik. Arbetet kommer att pågå till sommaren 2014.