Trafikverket inventerar buller från bygget av Västlänken

Bild: Trafikverket

Buller och vibrationer är det som kan störa mest under bygget av Västlänken. Ljuden uppstår framför allt vid våra schaktarbeten ovan jord då vi spontar eller transporterar bort massor. Under jord är det borrning och sprängningar som låter mest. De sista två åren är en tystare fas, då arbetar vi med installationer av till exempel signal- och telesystem i tunneln.

Ljud kan nå människor på olika sätt, direkt via luften eller indirekt via fasta material. När vi talar om buller är det oftast ljud som transporteras genom luften vi menar. Stomljud är ljud som fortplantar sig genom berg eller byggnader och sedan transporteras genom luften. Vibrationer sprids i fasta material, berg eller byggnader och kan kännas men hörs inte direkt.

Två tredjedelar av västlänkens tunnel går i berg och vi spränger steg för steg ut berget under markytan. Våra sprängningsarbeten ger upphov till stomljud och vibrationer som är begränsade i tid och till närområdet där vi spränger. Alla byggnader inom 150 meter från Västlänkens bygge har fått ett maximalt vibrationsvärde. Värdena är satta framför allt så att vårt bygge inte ska skada omkringliggande byggnader och verksamheter. När bygget av Västlänken är igång mäter vi också vibrationer i de närliggande byggnaderna.

En tredjedel av tunneln går i jord och lera och där gräver vi öppna schakt. Innan vi kan gräva schakten behöver vi få stödkonstruktioner på plats med hjälp av pålning och spontning. Trafikverket har inventerat ljudkänsliga miljöer och beräknat buller- och stomljudsnivåer för att bedöma var vi ska sätta upp avskärmningar.