Med dubbelspår till Fehmarn Bält

Järnvägen på den danska sidan av Fehmarn Bält uppgraderas så att tåg kan köra i 200 kilometer i timmen. Illustration: Banedanmark
Karta över den danska järnvägssträckningen ner mot Fehmarn Bält. Karta. femern.com

Som en del av bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer järnvägen i Danmark att uppgraderas. Från Vordingborg på Själlands sydspets till Rødby, där järnvägen kopplas till tunnelns spår kommer ett extra spår att anläggas.  Från Ringsted till Fehmarn Bält uppgraderas dessutom järnvägen så att tåg kan rulla i 200 kilometer i timmen mot dagens 120 och 160 kilometer i timmen. Längs den 120 kilometer långa sträckan finns mer än 100 broar som kommer att byggas om eller rivas.

Både Fehmarn Bält och moderniseringen av järnvägen fram till tunnelmynningen är projekt som knyter Skandinavien närmare resten av Europas länder. Båda får därför EU-stöd och klassas som en av de prioriterade transportkorridorer som går under namnet TEN-T som ska främja gods- och persontrafik över nationsgränserna. Bara järnvägsdelen i Danmark har en budget på 9,7 miljarder kronor medan Fehmarn Bält-projektet, som är Danmarks för närvarande största infrastrukturprojekt, har en budget på 62 miljarder kronor, där EU:s bidrag är blygsamma drygt 4 miljarder kronor.

Mer än 100 broar byggs om eller rivsFehmarn Bält-förbindelsen, som byggs som en kombinerad väg- och järnvägstunnel, kommer börja byggas tidigast 2019. Järnvägsarbeten på den danska sidan har däremot redan kommit igång. För att få plats med en dubbelspårig järnväg mellan Vordingborg och Rødby måste ett stort antal broar och vägar byggas om. Broarna byggs både högre och bredare, vilket delvis också handlar om att ge utrymme för ett nytt kraftförsörjningssystem med kontaktledningar då hela den 120 kilometer långa sträckan kommer att elektrifieras.  

Arbetet med broarna påbörjades redan 2014.– Nästan alla broar som går över banan rivs eller byggs om. För närvarande är tolv broar helt klara och fem broar har rivits, säger Klaus Studstrup Jørgensen, anläggningschef på Banedanmark.– Mellan Ringsted och Rødby görs olika arbeten med förstärkningar av banan och utbyte av spår, tillägger han.

Ny sträckning för att möjliggöra hastighetsökningNär broarbetena är avklarade inleds markarbeten mellan Vordingborg och Rødby. Det nya dubbelspåret får en delvis ny sträckning då en del kurvor måste rätas ut för att göra det möjligt med en hastighetsökning till 200 kilometer i timmen.– Den första uppgraderade etappen med dubbelspår mellan Ringsted och Nykøbing kommer att tas i trafik 2021, men då utan kontaktledningar. Helt färdig blir den 2024 och fram till dess kommer banan att trafikeras med dieseltåg, säger Klaus S. Jørgensen.– Det hänger samman med att nya Storstrømsbron först måste byggas färdig, och det är den omkring 2022-23.  Storstrømsbron byggs mellan Själland och Falster och ersätter en befintlig bro.– Den största utmaningen i det här projektet är att vi har så många gränssnitt mot andra projekt, som Storstrømsbron och Kust-till-kust-projektet (Fehmarn Bält), säger Klaus.När det gäller den sista sträckan, Nykøbing-Rødby, har ingen tidplan fastställts än.– Nykøbing-Rødby är avhängig Fehmarn Bält-förbindelsen. När det finns ett tyskt miljögodkännande av den kommer järnvägen mellan Nykøbing och Rødby byggas färdig.

Omfattande trafikstörningarDet blir stora störningar av järnvägstrafiken mellan Ringsted och Rødby under projekttiden.  På Falster förväntas tågtrafiken stängas av först i nio veckor 2018, sedan i sex månader 2019. På sträckan Næstved-Orehoved kommer inga tåg att gå på 13 veckor 2019. 2020-2021 stängs sträckan Ringsted -Næstved av i sju veckor respektive sex månader.Hela järnvägsprojektet beräknas vara klart 2024.

Fler åtgärderI järnvägsprojektet ingår också en rad stationsombyggnader, nya gångbroar, bullerisolerande åtgärder av hundratals byggnader och anläggningar av viltpassager bland annat. De entreprenader som är upphandlade hittills har samtliga gått till danska företag. Men enligt Klaus S. Jørgensen är möjligt att utländska företag kommer i fråga för två återstående projekt då förfrågningsunderlaget för dem skrivits på engelska.

TidsvinsterNär Fehmarn Bält står klar kommer tågtrafiken mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält mer än fördubblas – ländernas transportministrar har tillsammans kommit fram till att antal persontåg bör öka till 20 per dygn. I dag kör sex persontåg per dygn sträckan via färjan mellan Rødby och Puttgarten.Restiden mellan Hamburg och Köpenhamn är i dag 4 timmar och 44 minuter. Den kan i framtiden pressas ned till 2 timmar och 31 minuter när Fehmarn Bält-tunneln öppnar, förutsatt att tåget inte stannar på vägen och att motsvarande uppgradering av järnvägen görs på den tyska sidan.