Kinesiska järnvägsmarknaden stagnerar

Kinesiska höghastighetståget CRH5 färdas på Beijing –Shanghai-järnvägen Foto: Wikipedia/DF4D-0070

Tillväxten inom den kinesiska marknaden för järnvägsteknologi minskar, medan marknaden för järnvägstjänster förblir på en hög nivå i huvudsak på grund av effektiv kundservice, samtidigt som kinesiska järnvägstransporterna har svårt att behålla marknadsandelar. Det meddelar tyska SCI Verkehr, ett institut för marknadsanalyser inom globala järnvägsbranschen.

Medan de kinesiska passagerartransporterna på järnvägen sedan 2003 har ökat stadigt, lider godssegmentet för närvarande av avtagande ekonomisk tillväxt, intermodal konkurrens, Synnerhet har landets kris inom stål- och järnsektorn samt minskande beställningar inom kolsektorn bidagit till minskningen.

Dessa negativa följder har lett till mycket låga inköpsvolymer när det gäller godsvagnar och lok.China Railway rapporterade om en nedgång i godstrafiken på järnväg med 13,7 procent av den totala transportvolymen år 2015, mätt i tonkilometer.Detta är det största minskningen som har registrerats någonsin när det gäller reducering av volym under ett år i godstrafiken på järnväg.

Analysinstitutet SCI Verkehr räknar inte med någon återhämtning för el- och diesellok under de kommande fem åren. Nyanskaffning av godsvagnar kommer att ligga kvar på en nivå långt under 2011 – 2013 års siffor.Tyngda av överkapacitet, måste kinesiska industriella aktörer, enligt SCI, omstrukturera och fokusera på internationella affärer för kunna att balansera stagnerande utvecklingen i hemlandet.Den kinesiska marknaden för järnvägsteknologi har nått en aktuell volym på 30-miljarder euro och kommer att fortsätta att växa med endast 2 procent per år.Denna globalt viktigaste järnvägsmarknad kommer främst att gynnas av en marknad som växer I form av så kallad eftermarknad, men dess OEM-marknad kommer att spela en negativ roll (-0,9 procent), som främst påverkas av minskande aktiviteter i höghastighetssegmentet.

OEM är en akronym för Original Equipment Manufacturer, det vill säga termen för ett företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på den öppna marknaden. I normala fall säljs produkten inte direkt av OEM-företaget utan via återförsäljare.Kinas godssegment är också pressat på grund av avtagande ekonomisk tillväxt och minskande aktiviteter inom industrisektorer spm stål, järn och kol.Fortsatt tillväxt i tätortstrafik, pendeltåg och I fråga om intercity höghastighetståg bidrar totalt till högre volym på marknaden.

Under de senaste 10 åren har Kina utvecklats till den största och en av de mest dynamiska järnvägsmarknaderna i världen. Det har förekommit massiva investeringar i järnvägssektorn, särskilt i höghastighetssystem. Investeringarna nådde ett enormt toppresultat under 2010 på 120 miljarder euro. Sedan dess har investeringar för banteknik i Kina minskat, men har totalt sett varit märkbart högre jämfört med 2008 års nivå.

Kinas investeringar under de närmaste fem åren kommer att fokusera på höghastighetslinjer, regional persontrafik på järnväg och stadstrafik. Medan passagerartransporter på kinesiska järnvägen kommer att öka kontinuerligt, fortsätter godssegmentet att kännetecknas av avtagande ekonomisk tillväxt, tror analysinstitutet SCI Verkehr.Källa: SCI