Så ska Saltsjöbanan höjas

Saltsjöbanan ska höjas upp på en bro vid Sickla köpkvarter. Samrådet har inletts där man kan lämna synpunkter på detaljplanen. Visionsbild: Atkins.

Nu har samrådet om upphöjningen av Saltsjöbanan inletts. Syftet är att höja upp Saltsjöbanan på en bro vid Planiaområdet vid Sickla köpkvarter för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö - och en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, på sin projektsida.

Nacka stad är benämningen på det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön där projektet ingår. Upphöjningen av Saltsjöbanan ingår i programmet för Planiaområdet. Syftet är att höja upp Saltsjöbanan och på så sätt binda samman områdena norr och söder om Värmdövägen. Det betyder oerhört mycket för att skapa en attraktiv stadsmiljö med god tillgänglighet, bra kollektivtrafik, nya bostäder, affärer och gator.

Värmdövägen omvandlas till stadsgata i ett nytt gaturum med nya flerbostadshus. Genom upphöjningen kommer gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister enkelt att kunna röra sig mellan norra och södra delen av området. I flerbostadshusens gatuplan och under Saltsjöbanans upphöjning finns plats för nya butiker, caféer och service. Tunnelbanan byggs ut med entréer på båda sidor om Värmdövägen. Genom att knyta samman Tvärbanans, Saltsjöbanans och tunnelbanans station skapas en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Sickla. Här ska det också skapas en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Sickla, där Tvärbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanan binds samman. Samtidigt upphör Nacka station som station på Saltsjöbanan.

Huvudaktörer är förutom Nacka kommun, Stockholms läns landsting genom Trafikförvaltningen och Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.Detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning är nu på samråd fram till den 12 september. Planförslaget redovisar hur marken i det aktuella området får användas och bebyggas. Under samrådstiden finns planförslaget utställt i Nacka stadshus, på biblioteken i Nacka Forum och Diselverkstaden samt i Sickla galleria.Arbetet med att ta fram detaljplanen beräknas vara klart i slutet på 2017 och utbyggnaden sker mellan 2018 och 2022.Källor: Nacka stad, SLL