Fortsatta arbeten med Norrbotniabanan

Norrbotniabanans sträckning. Karta: Norrbotniabanan

Arbetet med Norrbotniabanan fortsätter och under hela barmarksperioden 2016 genomförs fältinventeringar på sträckan Dåva-Skellefteå. Det skriver Trafikverket på sin nyhetssida.

Trafikverket har nu påbörjat arbetet med järnvägsplaner för Norrbotniabanan sträckan Dåva - Skellefteå. Detta innebär att vi genomför fältinventeringar i form av flygskanning, arkeologiska utredningar och naturinventeringar under hela barmarksperioden 2016.

Arbetet sker i huvudsak i terräng och kommer inte att påverka boende. Om markägare blir direkt berörda kommer de att kontaktas innan arbeten påbörjas. Lagen om byggande av järnväg ger Trafikverket rätt att tillträda en fastighet för att verkställa mätning eller utstakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd inför byggande av järnvägen.

När det gäller utformningen av järnvägen så kommer Trafikverket under 2017 att kalla till samrådsmöten där fastighetsägare, nyttjanderättshavare, allmänhet och övriga berörda får möjlighet att lämna synpunkter.

Källa: Trafikverket