Fortsatt dubbelspårs-utbyggnad av Roslagsbanan

Roslagsbanan har i dagsläget drygt 45000 resenärer under ett genomsnittligt vardagsdygn. Foto: Fredrik Hjerling
Fram till år 2021 pågår dubbelspårsutbyggnaden och moderniseringen av Roslagsbanans tre linjer. Karta: SLL
Sommaren 2015 nyinvigdes den renoverade stationen Stockholm östra. foto: Fredrik Hjerling

I takt med att kommunerna nordost om centrala Stockholm växer ökar kraven på Roslagsbanans turtäthet, kapacitet, pålitlighet och komfort. Fram till år 2021 förstärker därför SL Roslagsbanans tre linjer med totalt 22 kilometer dubbelspår. I projektet, som har en totalbudget på drygt 8 miljarder kronor, ingår även förstärkt bullerskydd, inköp av nya tåg, en ny depå samt upprustning av stationer.

Den anrika Roslagsbanan, som stod klar redan i slutet av 1800-talet, utgår från Stockholms östra och förgrenar sig till de tre slutstationerna Kårsta, Österskär och Näsby Park och omfattar en sammanlagd sträcka på 65 kilometer. Upprustningen av Roslagsbanan, som har drygt 45 000 resenärer per vardagsdygn, har pågått i etapper sedan många år tillbaka. Några av de viktigaste målsättningarna med Roslagsbanans upprustning och ombyggnation är att förbättra tillgängligheten, säkerhetsnivån och bullerskyddet längs med sträckan. Genom att bygga ut de sträckor som tidigare varit enkelspår till dubbelspårssträckor utökas kapaciteten längs med Roslagsbanans sträckning. Dessutom minskar störningskänsligheten samtidigt som punktligheten ökar, vilket innebär att merparten av resenärerna i framtiden kan förvänta sig tiominuterstrafik.

Stockholm östra nyinvigdes i november 2015Sommaren 2015 inleddes moderniseringen av station Stockholm östra. I samband med upprustningen var trafiken mellan Stockholm östra och Universitetet avstängd. I början av november 2015 var trafiken åter igång på sträckan. Samtidigt nyinvigdes Stockholms östra, som försetts med ny kontaktledning, nya spår och nya växlar samt en ny el- och signalanläggning. Dessutom installerades en ny LED-belysning, ett nytt högtalarsystem, en höjning av två spår så samtliga spår nu ligger på samma nivå. Bullerdämpande åtgärder har även vidtagits, vilket gör miljön på stationen mer trivsam för både resenärerna och de närboende.

–En viktig pusselbit i moderniseringen av Roslagsbanan är just bullerdämpande åtgärder längs med banans hela sträckning i form av höga bullerskärmar samt spårnära skärmar, nya kompressorer på tågen och hjuldämpare på tåghjulen. På Stockholms östra har vi även monterat ljudabsorbenter både i perrongtaken och på perrongkanterna, säger Marianne Gundmark, informationsansvarig för Roslagsbanans utbyggnad på SL.

Förberedande arbeten för nya dubbelspår Under våren startar en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station, en strategiskt belägen station där två av Roslagsbanans linjer möts. På Roslags Näsby station byggs bland annat två nya mittplattformar i nytt läge. En gång- och cykelbro byggs över stationen, som även förses med hissar och ramper som förbättrar tillgängligheten till perrongen. När den befintliga plankorsningen ersätts med gång- och cykelbro ökar också säkerhetsnivån på stationsområdet.–Vi siktar på att genomföra så mycket förberedande arbeten som möjligt under 2016. Nästa år planerar vi längre trafikavstängningsperioder i samband med dubbelspårsutbyggnader dels på Kårstalinjen, sträckan Roslags Näsby-Visinge och dels på Österskärslinjen, sträckan Hägernäs- Ullna Kvarnväg. Något längre norrut på Kårstalinjen planerar vi att bygga om stationerna Ormsta och Lindholmen. Ombyggnationerna blir här i mindre skala än i Roslags-Näsby. På Österskärslinjen tillkommer en helt ny station, Arninge Resecentrum, säger Marianne Gundmark.

– 2015 påbörjades arkeologiska utgrävningar i Molnby i Vallentuna, där vi planerar att bygga en ny tågdepå. Utgrävningarna fortsätter under våren och sommaren i år. Byggnationen av den nya tågdepån, som för närvarande befinner sig i en projekteringsfas, påbörjas 2017. 2020 inleds leveransen av de nya tåg vi nu ska upphandla till Roslagsbanan. De nya tågen kommer att erbjuda resenärerna en högre tillgänglighetsgrad och bättre ljudkomfort jämfört med våra äldre tåg, säger Marianne Gundmark.