Projekt ePilot lyftes fram under eMaintenance

ePilot119 är ett projekt inom Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska universitet och genomförs på bansträckningen mellan Boden och Luleå, bandel 119. Foto: LTU

Den internationella konferensen,eMaintenance, som i år hölls på LTU (Luleå tekniska universitet), i mitten av juni, samlar vart annat år akademisk och industriell expertis från hela världen för att i workshops och föreläsningar diskutera nya och effektivare former för underhåll. På konferensen anordnades bland annat en workshop om forskningsprojektet ePilot, där bland annat Peter Söderholm, Trafikverket, fick chansen att presentera projektet för en internationell publik.

Samarbetsprojektet ePilot startades 2013 och är ett forsknings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder. Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet och olika järnvägsföretag och underhållsentreprenörer i Sverige.

ePilot119 genomförs på bansträckningen mellan Boden och Luleå, bandel 119. Trafikverket har beställt och är huvudfinansiär av projektet.

Projektet har ända sedan starten uppmärksammats internationellt. Bland annat för att ePilot har lyckats forma ett genuint samarbete mellan olika parter; infrastrukturägare, operatörer, entreprenörer och leverantörer.– Det är enormt stora datamängder som har samlats in av de olika delprojekten, uttalar Peter Söderholm på Trafikverkets webbplats.

Att kunna skapa en miljö där alla delar i järnvägsbranschen, infrastrukturägare, operatörer, leverantörer och entreprenörer, samarbetar och delar lika på de data som samlas in, är en ovanlig, om inte unik, företeelse internationellt sett. Även lösningar för att bearbeta insamlad data och presentera resultatet som stöd till olika beslut har tagits fram. Detta bidrar till det stora internationella intresset att delta och testa olika möjliga lösningar.– Förhoppningsvis kan vi ta tillvara denna möjlighet och utvidga ePiloten till att omfatta ett internationellt samarbete, men formerna för detta är inte utarbetade ännu, säger Peter Söderholm.Källor: Trafikverket, Luleå tekniska universitet