Transport-styrelsen återkallar säkerhetsintyg

Besiktning. Foto: Transportstyrelsen

Järnvägsföretaget Skandinaviska Jernbanor får sitt säkerhetsintyg del A och del B återkallat, enligt ett beslut av Transportstyrelsen. Orsaken är allvarliga brister i företagets säkerhetsstyrningssystem. Återkallelsen gäller från och med 5 juli och innebär att företaget inte får fortsätta med sin tågtrafik från och med det datumet.

De järnvägsföretag som ska trafikera svenska järnvägsnätet regleras av både EU-regler och nationella regler där samtliga järnvägsföretag ska ha en licens samt säkerhetsintyg del A och del B. Tillstånden beviljas av Transportstyrelsen.

Skandinaviska Jernbanor har haft de tillstånd som krävs för att få trafikera det svenska järnvägsnätet sedan 2011. Deras trafik omfattar idag persontrafik på sträckan Göteborg-Stockholm-Uppsala.

Transportstyrelsen har genomfört flera kontroller sedan företaget fick sitt tillstånd. I samband med den identifierades ett antal avvikelser gällande säkerhetsstyrningssystemet och företaget fick två förelägganden om att åtgärda bristerna för att få fortsätta sin verksamhet. 

Skandinaviska Jernbanor har inte kunnat visa att de har kontroll på säkerheten i företaget och därmed ha ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Det saknas till exempel tillräcklig kontroll av att personalen är behörig, det vill säga har rätt utbildning och kompetens samt uppfyller hälsokraven. Brister finns också i uppföljningen av den egna verksamheten och inträffade incidenter samt i till exempel hantering av risker och styrande säkerhetsdokumentation.

Grund för återkallelse

Varje avvikelse i sig är inte grund för att återkalla företagets tillstånd, men alla avvikelser tillsammans visar på återkommande, allvarliga brister i företagets säkerhetssystem och är därmed grund för återkallelse.

– Vi har sett att de allvarliga brister i säkerhetsstyrningssystemet som företaget visar har återkommit och att företaget inte kunnat ta hand om och åtgärda dem, säger Petra Wermström, ställföreträdande avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

– Sammantaget kan vi konstatera att säkerhetsstyrningssystemet inte fungerar och att det i sin tur kan leda till allvarliga risker för säkerheten.