Statlig kontroll av järnvägsunderhållet och fler tåg i tid

Foto: Wikimedia Commons

I syfte att nå väl fungerande och effektiva transporter på järnväg ska staten ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet. Detta angav regeringen redan i budgetpropositionen för 2015. Regeringen tar nu ett viktigt steg och ger Trafikverket ett uppdrag i tre delar.

Uppdraget omfattar att analysera och presentera möjliga åtgärder för:

Övertagande och genomförande i egen regi av tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning av det statliga järnvägsnätet som Trafikverket ansvarar för. Att i egen regi organisera och bedriva underhåll av det statliga järnvägsnät som Trafikverket ansvarar för. Utredningen ska utgå ifrån att underhållet ska bedrivas inom minst två geografiskt avgränsade områden och på ett sådant sätt att verksamheten kan analyseras och jämföras med järnvägsunderhåll upphandlat i konkurrens i hela landet. Vilken järnvägsspecifik maskinell underhållsutrustning som bör ägas och förvaltas av Trafikverket dels för att över tid säkerställa att resurser finns för samhällskritiska funktioner, och dels vilken maskinell utrustning som bör ägas av Trafikverket och tillhandahållas marknadens aktörer för att främja konkurrens, öka effektiviteten och minska trösklar för marknadstillträde.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 oktober 2016 avseende utredning av möjliga åtgärder för att i egen regi genomföra tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning. Övriga delar ska rapporteras senast den 24 februari 2017.

– Jag glad att idag kunna berätta att regeringen som en del av en uppgörelse med Vänsterpartiet tar ett viktigt steg för att staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhåll inom den statliga järnvägen. Trafikverket behöver inom en snar framtid vidta ytterligare åtgärder för att uppnå ett järnvägssystem som bättre möter upp mot såväl nutida som framtida behov. Regeringen kommer när uppdraget har återrapporterats att återkomma med nästa steg för kontroll och utförande av underhåll i egen regi, säger Anna Johansson (S), infrastrukturminister i ett pressmeddelande.