WSP projekterar för Ostlänken

Foto: WSP

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en del av Ostlänken, som blir Sveriges första höghastighetsjärnväg. I uppdraget ingår att ta fram järnvägsplan, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning för etappen Bäckeby-Tallboda.

Ostlänken planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen ska knyta samman Stockholm, Södermanland och Östergötland. Ostlänken ska stå klar för trafik 2028 och kunna klara persontåg med hastigheter på upp till 320 km/h.

Etappen Bäckeby-Tallboda går från kommungränsen Norrköping/Linköping och ansluter till befintligt järnvägsnät vid Linköping. Sträckan går genom ett jordbruks- och kulturlandskap och en av utmaningarna kommer vara att hantera landskapets känsliga naturområden så att påverkan på miljö och landskap minimeras.