Så kan nattågstrafiken till övre Norrland fortsätta

Vy över Norrbottens residensstad Luleå. Foto: Luleå kommun

Trafikverket har utrett förutsättningarna för staten att bidra till nattågstrafik mellan Stockholm och övre Norrland även efter 2018. Tre möjliga alternativ presenteras i den utredning som nu gått ut på remiss, meddelar Trafikverket.

Trafikverket har i uppdrag att bidra till tillväxt och utvecklingskraft i hela landet. På sträckor som är kommersiellt olönsamma, men där någon form av kollektivtrafik skapar tillgänglighet, har staten möjlighet att upphandla trafik.

Nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland är ett exempel på det. I dagsläget har Trafikverket ett avtal med SJ som kör två nattåg i vardera riktningen. Statens kostnad för trafiken är drygt 100 miljoner kronor per år. Avtalet sträcker sig fram till och med 2018.

Trafikverket har nu utrett förutsättningarna för att även fortsättningsvis upphandla denna trafik. Utredningen visar att fortsatt avtal om nattågstrafik kan vara motiverat. I utredningen som nu skickas ut på remiss pekar Trafikverket på tre möjliga alternativ för nattågstrafiken från och med 2019. Alternativen är följande:

 * Att fortsätta med dagens utbud med två tåg i vardera riktningen per dygn. Detta alternativ ger de största tillgänglighetseffekterna och möjliggör avgångs- och ankomsttider som är anpassade även till turistnäringens behov. Kostnaden är hög och resandet är ojämnt fördelat över året.

* Att trafikera med ett tåg i vardera riktningen per dygn. Kraven på tillgänglighet uppfylls. Alternativet ger ur turistnäringens perspektiv sämre ankomst- och avgångstider längs Malmbanan jämfört med alternativet med två tåg. Det totala resandet skulle sannolikt minska, så även kostnaderna för att köra trafiken. Kapaciteten skulle inte räcka under högsäsong.

* Att köra två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under lågsäsong. Jämfört med alternativet med bara ett tåg skulle det ge bättre förutsättningar för turistnäringen. Resandet kan komma att minska under lågsäsong eftersom utbudet minskar, även om kapaciteten är tillräcklig och kraven på tillgänglighet uppfylls. Kostnaderna skulle minska.

 

– Trafikverket förordar inte något alternativ framför de andra i det här skedet. Nu inväntar vi svaren från remissrundan för att se vilken ny kunskap de tillför innan vi fattar ett beslut, säger Anna Fällbom, chef för Trafikverkets enhet Transportsystem och utredningar.

Utredningen skickas nu ut på remiss till berörda kommuner, regioner, länsstyrelser, kollektivtrafikmyndigheter, operatörer, myndigheter och turistorganisationer. Trafikverket räknar med att kunna fatta beslut i frågan i oktober 2016.

Källa: Trafikverket