Trafikverket stärker Sveriges landsbygd

Foto: SJ

Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även underhållsåtgärder på vägar i landsbygd redovisats.

Uppdraget avser åren 2016-2019 och har genomförts i samråd med berörda externa företrädare såsom planupprättare, regionala kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer och tågoperatörer. Kollektivtrafik, såväl väg- som järnvägstrafik, föreslås få 199 miljoner kronor under 2016 och år 2017-2019: 209 till 230 miljoner kronor per år.

Trafikverkets förslag innehåller bland annat hållplatsåtgärder, optimering av signalsystem samt åtgärder för att möjliggöra samtidig infart.

Järnvägsunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Trafikverkets förslag innehåller framför allt åtgärder för trädsäkring och växelbyten.