Det krävs 122 miljarder till satsning på godstrafiken

Foto: Green Cargo

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050.

– För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverkets prognoser förväntas långväga transporter öka med cirka 60 procent till 2050, mätt i tonkilometer. Till de varugrupper som växer snabbast hör järnmalm och skogindustrivaror. Prognosen visar dock att järnvägen kommer att tappa marknadsandelar. Förklaringen ges i höjda banavgifter och kapacitetsproblem. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas dessutom att godstågstrafiken tappa marknadsandelar vilket går stick i stäv med regeringens ambitioner. Sveriges miljömål har också nyligen skärpts i och med Miljörådsberedningens förslag som pekar ut transportsektorns utsläpp där behovet av minskningar är som allra störst.

– Så som den nuvarande transportpolitiken är utformad snarare minskar möjligheten att nå klimatmålen. Den utvecklingen måste brytas och att öka godsjärnvägskapaciteten är avgörande del av lösningen, säger Martin Sandberg som skrivit rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter.

Därför har en rad branschaktörer, exempelvis Green Cargo, Almega, Tågoperatörerna, Swedtrain och Skogsindustrierna, för första gången gått samman i en gemensam aktion för att utveckla godstrafiken på järnväg