Klimatanpassad Varbergstunnel

Bild: Trafikverket

Om en månad ställs järnvägsplanen för Varbergstunneln ut för granskning. I dag gav Trafikverket en översikt över hur projektet ska genomföras.

Planen innehåller en rad åtgärder för att klimatanpassa anläggningen. Exempelvis placeras spåren högre upp från markytan för att klara av högre vattennivåer i framtiden. Säkerhetsaspekterna har utvärderats noga, och bland annat lett till att avståndet mellan utgångarna till räddningstunneln blir 300 meter istället för 500 meter.

– Under de år som vi har arbetat med att projektera Varbergstunneln har kraven för klimatanpassning skärpts, säger Trafikverkets projektledare Andreas Gustafsson. Dessutom har vi fått mer detaljerad kunskap om förutsättningarna och detta har påverkat de lösningar som vi nu förespråkar.

Under samrådsperioden inkom även en rad synpunkter som har lett till nya lösningar. Port under järnvägen vid Vareborg istället för planskild korsning med bro över, är en av dessa.

– Vi kan redan nu konstatera att kostnaden blir högre, fortsätter projektledare Andreas Gustafsson. Det är framförallt åtgärderna för klimatanpassning och säkerhet som står för kostnadsökningen.

Enligt dagens beräkningar kommer kostnaden för Varbergstunneln att uppgå till 3,9 miljarder kronor räknat i 2009 års penningvärde. Ursprungsberäkningen låg på 2,9 miljarder kronor.

Byggtiden av Varbergstunneln är beräknad till mellan år 2019 och 2024.

 

FAKTA

Järnvägsplanen ställs ut för granskning om cirka en månad och därmed blir tillgänglig för intressenter och allmänhet. I planen presenteras den valda lösningen för dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra. Syftet är att i detalj klargöra hur mycket mark som behöver tas i anspråk och hur projektet är tänkt att genomföras. Järnvägsplanen innehåller även den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som godkändes av Länsstyrelsen Hallands län i september 2015.