Nya Veddestabron viktig länk i Stockholm Väst

Bild: Järfälla kommun

Den nya Veddestabron blir ett modernt huvudstråk i den regionala knutpunkten Stockholm Väst. Ett nytt avtal mellan Järfälla kommun och Trafikverket säkerställer att bron anpassas till den nya tunnelbanan och Barkarbystadens utveckling. Den nya bron förbättrar också framkomligheten för gående, cyklister, bussar och bilar.

Sommaren 2015 gjorde Järfälla kommun och Trafikverket tillsammans med landstinget en studie kring utformningen av området runt Barkarby station. Studien visar på Veddestabron som en huvudlänk i den nya stadsstrukturen där det krävs god framkomlighet för kollektivtrafik för att Barkarby station ska kunna fungera som en attraktiv, regional bytespunkt. Kommunstyrelsen i Järfälla har fattat beslut om att godkänna avtal med Trafikverket om utbyggnad och finansiering av den nya bron som bedöms stå klar runt årsskiftet 2018/2019.

– Järfälla kommun och Trafikverket är överens om finansiering och utformning av den nya Veddestabron. Avtalet fick omförhandlas eftersom den bro som först var planerad inte var anpassad för den nya tunnelbanan till Järfälla. Nu tar vi ett helhetsgrepp och bygger rätt bro från början, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Bron är designad för att passa till intilliggande byggnader och för en stadsmiljö under bron som upplevs som trygg och attraktiv vid Bällstaån. Den är liksom tidigare 340 meter lång, men 30 istället för 13 meter bred. Kollektivtrafiken får egna körfält och gång- och cykeltrafik prioriteras högre. Utrymmena under den nya bron utformas för att kunna rymma bland annat parkeringshus och tekniska installationsutrymmen. Brostöden placeras på ett sätt som underlättar en framtida breddning av E18.

Enligt avtalet ska Trafikverket på kommunens uppdrag bygga halva längden av Veddestabron, över Mälarbanan och E18. Kostnader för den del som Trafikverket ska bygga, utöver de 50 miljoner kronor som kommunen redan betalat i det ursprungliga projektet, tas till 10 procent av Trafikverket och till 90 procent av kommunen. Trafikverket får byggherreansvar och ansvarar för själva genomförandet, inklusive trafikavstängningar på Mälarbanan och E18. Resterande del av bron, anslutningen till Barkarbystaden, ansvarar kommunen själv för med finansiering, upphandling och byggande.

Järfälla kommun och Trafikverket har sedan 2011 ett genomförandeavtal om utbyggnad av Mälarbanan som omfattar Veddestabron som kopplar samman Veddesta med Barkarbystaden. Sedan den tidpunkt då avtalet undertecknades har många förutsättningar ändrats vid Barkarby station. Tunnelbanans utbyggnad till området ställer nya krav på tillgänglighet och den bro som planerades utifrån 2011 års förutsättningar uppnår inte dessa krav. Med anledning av förändrade planeringsförutsättningar fattade Järfälla kommun och Trafikverket 2015 gemensamt ett beslut om att avbryta byggandet av den bro som fanns reglerad i genomförandeavtalet. Istället har parterna tagit fram ett förslag till en ny Veddestabro som är mer anpassad till de nya krav som ställs i och med tunnelbanans utbyggnad och Barkarbystadens utveckling. I förhandlingar mellan Trafikverket och Järfälla kommun har ett förslag till tilläggsavtal till genomförandeavtal tagits fram där projektets finansiering och ansvar för genomförande fastställs.