SJ fortsätter förbättra sitt årsresultat

Foto: SJ

SJs nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 2 352 MSEK (2 355) och för helåret till 9 052 MSEK (9 065). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 100 MSEK (228). För helåret ökade rörelseresultatet med 57 MSEK till 625 MSEK (568). SJs fokus på kostnads- och resursstyrning under året har bidragit till ett förbättrat underliggande resultat för helåret på 655 MSEK (503).

– SJ fortsätter att stärka koncernen med ett förbättrat resultat under 2015 trots att vi haft fler konkurrenter på spåret än tidigare. Samtidigt har vi lyckats väl i våra ambitioner att utveckla både effektivare arbetssätt och kundförbättringar, säger SJs vd Crister Fritzson i ett pressmeddelande.

– Resultatet för fjärde kvartalet var inte i nivå med samma kvartal föregående år. Främsta förklaringen är att vi 2014 hade intäkter från försäljning av lok. Resultatet för helåret 2015 ger oss handlingsutrymme och möjligheten att fortsätta investera i kundförbättringar, fortsätter Crister Fritzson.

Under 2015 har SJ både haft fler resenärer och nöjdare kunder. Under fjärde kvartalet ökade antalet resenärer med totalt en procent och på våra storstadslinjer med tre procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Linjen Stockholm-Oslo som trafikeras med X 2000 har varit väldigt framgångsrik där antalet resor har ökat med 25 procent efter sommaren, med fler avgångar och förkortad restid. Under året ökade antalet privat- och affärsresenärer med två procent och Nöjd Kundindex (NKI) förbättrades till 66 (63).

– Det har varit ett bra år för SJ och vi har förbättrat oss på många områden. Våra resenärer ger oss bättre betyg och förtroendet för oss har ökat. Det ser vi när allt fler väljer att resa med våra tåg, säger Crister Fritzson.