Trafikverket utreder alternativ dragning förbi Mölnlycke

Mölnlycke resecentrum, sydost om Göteborg. Foto: Wikipedia

Trafikverket utreder nu om höghastighetstågen kan gå i tunnel utanför Mölnlycke centrum medan de regionala tågen leds in till stationen.

Trafikverket har i uppdrag att planera dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås som en del av en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm. De förstudier och den järnvägsutredning som arbetet baseras på är från tidigt 2000-tal. De övergripande ändamålen och projektmålen är desamma, men såväl de nationella som de regionala behoven av persontransporter med tåg har ökat.

Kommun, region, privatpersoner med flera har under samrådet spelat in önskemålet om att utreda förutsättningarna för en alternativ dragning förbi Mölnlycke. Lösningen skulle gå ut på att höghastighetstågen passerar utanför Mölnlycke och att endast de regionala tåg som ska stanna leds in till stationen. Detta innebär att Mölnlycke station skulle kunna byggas för två alternativt tre spår inklusive befintlig Kust till kustbana. Det skulle kunna ge möjlighet att begränsa påverkan på centrala Mölnlycke, områden med höga naturvärden, områden med tät villabebyggelse samt verksamheter och fastigheter i anslutning till Mölnlycke station. Det skulle också kunna ge möjlighet till högre hastighet för höghastighetstågen och därmed kortare restider Stockholm-Göteborg och Göteborg-Borås.

Trafikverket börjar i januari utreda om en sådan dragning är möjlig och hur den skulle påverka trafikering, kostnad, omgivning och tidplan.