Trafikverket placerar ut hjälplok

Förslag: Den som orkar tågstopp får ta kostnaden. Foto: Trafikverket

Det ska gå fortare att evakuera resenärer, röja spår och bärga trasiga tåg. Förbättringen ska ske med 15 hjälplok utplacerade runt om i landet, kortare inställelsetider för personal och tydligare operativa arbetssätt internt och externt.

– Vi ska bli vassare vid olyckor och störningar på järnvägen. Vi har en konstruktiv dialog med alla aktörer om evakuering, för att det i slutändan ska gynna kunderna. Det handlar ju om att människor vill åka tåg. Evakuering och röjning sätter passagerarna i första rummet, för vår prioritering är ju att passagerarna inte ska bli sittande på tåget för lång tid, med exempelvis toaletter som slutar fungera eller vatten som tar slut, berättar avdelningschef Johan Hedman på Trafik.

Trafikverket fick hösten 2017 ett uppdrag från regeringen om att införa effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken. Uppdraget var ett svar på en rapport som myndigheten lämnat med förslag på förbättringar vid evakuering av resenärer, samt röjning och bogsering av fordon från spåret.

Arbetet med regeringsuppdraget har kommit så långt att ett antal åtgärder är satta i verket. För att exempelvis klara evakuering och röjning införs kortare inställelsetider för nyckelfunktionerna olycksplatsansvarig och elsäkerhetsledare, som är upphandlade i Trafikverkets kontrakt för basunderhåll.

– Vi försöker ju alltid att ha så stor del av anläggningen i drift som möjligt, men viktigast är alltid att det sker på ett säkert sätt. Ibland är det ju inte vi, utan det kan vara räddningstjänst eller polis som måste göra sitt jobb, och då ska vi inte äventyra deras säkerhet utan måste stänga av banan. Målet är att en evakuering ska kunna påbörjas inom en timme i storstadsområdena och att röjning ska inledas inom två timmar. Vid störningar utanför storstäderna, där avstånden är längre, förlängs insatstiderna med ytterligare en timme, säger Johan Hedman.

En annan viktig fråga är tillgången på hjälplok som kan röja och dra undan stillastående fordon. På dagens avreglerade järnvägsmarknad, där vinstmaximerande järnvägsföretag konkurrerar på spåren, är det brist på lediga lok som snabbt kan sättas in i röjningsoperationer.

Lösningen blev en upphandling av 15 diesellok med personal som ska placeras på strategiska platser i landet, med start under 2019. Alla hjälplok ska vara på plats 2020. Loken delfinansieras genom att en avgift för röjning införs. Den part som orsakat en störning föreslås få betala för röjningen.