Omfattande arbeten på järnvägen i Skåne

Trafikverket driver 19 projekt för järnvägen i Skåne. Foto: Trafikverket

Järnvägsutbyggnaden i Skåne handlar inte bara om 4-spår mellan Arlöv i Lund. I det tysta pågår planering för en rad projekt som kommer att få stor betydelse för den sydsvenska entreprenadbranschen. Här är 19 av projekten som Trafikverket listar på sin hemsida.

1. Eslöv, förlängning av förbigångsspår
Trafikverket ska bygga om bangården så att spår 5 och 6 kan användas för 750 meter långa tåg oberoende av varandra. Det skapar också förutsättningar för punktligare trafik.

2. Fast förbindelse Helsingör Helsingborg
Öresundsregionen har 3,7 miljoner invånare och idag färdas gods och varor i allt högre utsträckning över Öresund. Infrastrukturen spelar en avgörande roll för utvecklingen av Öresundsregionen. Långt fram i tiden men nu utreds möjligheterna för en fast förbindelse över Öresund vid Helsingborg.

3. Helsingborg C, brand- och utrymningslarm
Trafikverket planerar tillsammans med Helsingborgs stad att byta ut brandlarmet på Helsingborgs centralstation. Trafikverket installerar samtidigt ett talande utrymningslarm i både tågstationen och bussterminalen.

4. Hässleholm-Lund, dubbelspårig höghastighetsjärnväg
Höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. En del av en ny generation järnväg.

5. Lommabanan öppnar för persontrafik
I december 2020 öppnar Lommabanan för persontåg. Satsningen görs för att Trafikverket vill underlätta för dig som pendlar.

6. Lund-Arlöv, fyra-spår
Banan mellan Lund och Arlöv uppgraderas till fyra spår.

7. Marieholmsbanan, Eslöv, ombyggnad plattform
Trafikverket planerar att bygga om plattformen vid spår 2 i Eslöv. Det gör vi för att förbättra framkomligheten för tågtrafiken från Marieholmsbanan.

8. Rååbanan, Helsingborg-Teckomatorp, spår- och växelbyte
Vi planerar att byta spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp för att förlänga järnvägens livslängd och skapa förutsättningar för en tågtrafik med bättre punktlighet.

9. Skånebanan, förlängning mötesspår Attarp
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg.

10. Skånebanan Åstorp-Hässleholm, anpassad för ökad hastighet
Sträckan Åstorp-Hässleholm är 52 kilometer lång och är en del av Skånebanan. För att förebygga förseningar och skapa en luftigare tidtabell genomför vi förbättringar av sträckan.

11. Stationer för alla
Trafikverket arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och skapa en miljö för alla. Fram till 2021 ska projektet ”Stationer för alla” anpassa 150 stationer efter beslutade åtgärder.

12. Stängsling längs järnväg
Trafikverket arbetar för att skapa en säkrare järnväg i Sverige. För att minska antalet olyckor sätter vi upp stängsel på utvalda platser. Detta kommer att öka säkerheten längs järnvägen.

13. Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad persontrafik
Trafikverket möjliggör för persontågstrafik på Söderåsbanan för att du ska kunna tågpendla enkelt, säkert och miljövänligt.

14. Södra Stambanan
Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Trafikverket jobbar intensivt för att förbättra den.

15. Utbyte rulltrappor, Hässleholm
För att öka driftsäkerheten och tillgängligheten till järnvägsplattformarna byter vi ut rulltrapporna på Hässleholm järnvägsstation.

16. Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg, Romares väg, utbyggnad till dubbelspår
Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg till dubbelspår för att skapa en bättre resa.

17. Åtgärder inför nationellt tågledningssystem
I takt med att tågtrafiken ökar, så växer behovet av snabba signaler. Trafikverket satsar därför på att bygga om kommunikationen mellan trafikcentralerna och ställverken.

18. Österlenbanan, Ystad-Simrishamn, förbättringsåtgärder
Trafikverket gör nu stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När detta är klart blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg enklare.

19. Kontinentalbanan, persontrafik genom Malmö
Trafikverket bygger om Kontinentalbanan som går genom Malmö. Trafikverket vill möjliggöra för persontrafik på banan och skapa en bra förbindelse mellan stadsdelarna i Malmö. Mycket klart. Nu arbetas med bullerskyddsåtgärder.