Förordar central dragning av Norrbotniabanan

Sävarbor och andra besökare visade tydligt att även de föredrar den norra dragningen av Norrbotniabanan. Foto: Centern

Kommunstyrelsens planeringsutskott lämnar svar till Trafikverket att ”nya linje central” är det bästa alternativet när Norrbotniabanan ska dras förbi Sävar. Under våren har Trafikverket genomfört ett andra samråd i planeringen av sträckan Dåva-Gryssjön.

– Vi ser att central dragning har bäst förutsättningar att gynna Sävar, det ger bland annat bra koppling till centrum, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Trafikverket, som tidigare förordade sydlig dragning, gjorde ett omtag i planeringsprocessen efter inkomna synpunkter från det första samrådet och diskussioner med bland annat Skogforsk och Norra Skogsägarna. Sedan dess har planeringsförutsättningarna ändrats:

  • Persontågsstation och mötesstation byggs enligt förslag på skilda platser. Det innebär att det går att bygga en kortare och mer anpassad station för persontåg i centrala Sävar.
  • ”Nya linje central” har bättre anpassats efter E4:an och det ger positiva följdeffekter.

Nytt förslag för central dragning ger

  • mindre ingrepp på/färre passager över E4:an jämfört med sydlig dragning
  • mindre påverkan och buller, till exempel för Sävar skola och närliggande fastigheter
  • bättre utveckling av Sävar, till exempel med resecentrum nära service och utbud
  • lägre profil, bättre anpassning till befintlig infrastruktur och mindre påverkan på landskapsbilden
  • bättre förutsättningar för ett framtida industrispår från Sävar såg.

Planeringsarbetet är fortfarande på övergripande nivå och ett flertal frågor återstår att utreda, bland annat att utvärdera olika lägen för ett framtida resecentrum.

– Det är viktigt att Umeå kommun och Trafikverket tillsammans arbetar fram lösningar för helheten och lägger stor vikt vid funktion och utformning, säger Janet Ågren.