Letar föroreningar på Malmö bangård

Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar. Foto: Inhouse Tech

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört mark- och grundvattenprovtagningar i samband med miljötekniska markundersökningar inom Malmö bangård. Inom bangårdsområdet har man under lång tid bedrivit verksamhet med bland annat rangering av godsvagnar, tvätt och reparation av lok och vagnar, och det finna även en deponi inom områdets norra del. Verksamheten har under årets lopp medfört utsläpp och läckage av oljor och rengöringsmedel och man har även använt bekämpningsmedel mot till exempel ogräs. Marken ligger nära centralstationen samt Malmö hamn och är utfylld med massor av okänt ursprung.

Man har i tidigare undersökningar identifierat ett antal riskområden där man kan förvänta sig att det kan finnas föroreningar i jord och grundvatten. Dessa riskområden undersöks nu mer detaljerat. Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket som vill kartlägga föroreningssituationen inom bangården. Det övergripande målet med undersökningen av Malmö bangård har varit att studera potentiellt förorenade områden inom bangårdsområdet med avseende på halter och utbredning hos eventuella föroreningar.

Undersökningarna har omfattat jordprovtagning samt installation av grundvattenrör och i samband med provtagningarna har fältmätningar utförts på jord och grundvatten. Inhouse Tech har omsatt och provtagit ett stort antal grundvattenrör samt ombesörjt inlämning till laboratorium.

Analyserna har omfattat flera tänkbara föroreningar såsom olja, PAH, lösningsmedel, metaller, PCB, kreosot och bekämpningsmedel.