Ökad säkerhet vid plankorsningar

Som en följd av ett regeringsuppdrag tidigareläggs åtgärder för att öka säkerheten i plankorsningar. Foto: Göran Fält

Trafikverket har på uppdrag av regeringen sett över hur arbetet med att förbättra säkerheten vid plankorsningar kan bedrivas mer effektivt. Resultatet är att en rad planerade åtgärder och investeringar tidigareläggs, och underhållsarbete intensifieras. I den nationella planen 2018–2029 är sedan tidigare tre miljarder kronor avsatta till riktade investeringsåtgärder inom Trafiksäkerhet järnväg. 

– Vi tidigarelägger investeringar. Vi kan inte göra allt på en gång men vi känner oss trygga med att det här är åtgärder som betyder mycket för de som bor och vistas i närheten av plankorsningar, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

Ambitionen är att de allra farligaste plankorsningarna ska åtgärdas först. Därför inrättas en nationell lista med de plankorsningar som bedöms vara i mest akut behov av säkerhetshöjande åtgärder. Listan ska vara färdig hösten 2019.

Att bygga om, eller bygga bort plankorsningar är ett komplext arbete. Därför inför Trafikverket möjligheten att besluta om tillfälliga säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar när så krävs. Det kan exempelvis vara att sänka hastigheten på järnvägen.