Nytt alternativ för dubbelspår i Hudiksvall

Trafikverket utrett Ostkustbanans framtida sträckning. Karta: Trafikverket

Trafikverket och Hudiksvalls kommun har tillsammans tagit fram ett nytt alternativ till var dubbelspåret i Hudiksvall ska byggas. Det är en kombination av de två tidigare alternativen, men med en ny sträckning genom centrala Hudiksvall.

Det nya alternativet är ett resultat av redan framtagna alternativ: ett östligt i anslutning till befintlig järnväg och ett västligt i huvudsak samlokaliserat med E4, och förslag som kommit in under samråd. Det nya alternativet bidrar till att öka kapaciteten på Ostkustbanan, samtidigt som det ger stationen ett läge nära centrum och flyttar godstrafiken från centrum.

– Vi är mycket nöjda med att vi hittat ett nytt alternativ som stöttar de mål vi har med utbyggnaden – att köra fler person- och godståg längs kusten och att minska restiderna, säger Agneta Davidsson, delprojektledare på Trafikverket.

Det nya läget kan kombinera tidigare studerat västligt alternativ söder om centrum och östligt alternativ norr om centrum. Järnvägen skulle kunna byggas både i tunnel väster om centrum och på en bro i nordvästra delen av Lillfjärdenområdet och vid Glysis. På så sätt påverkas inte gatunätet nämnvärt. Stationen skulle kunna hamna någonstans i ett område mellan rondellen Kungsgatan/Drottninggatan och Glysis, med cirka 700 meter till centrum.

– Det här alternativet är väldigt spännande att studera närmare, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Om det kan genomföras tror jag att det går att få en bred politisk uppställning för detta.

Det nya alternativet befinner sig i ett tidigt skede, och det behövs fördjupade undersökningar och utredningar. Det nya alternativet ska också kompletteras till de handlingar som ligger till grund för valet av läge för dubbelspåret. Valet planeras att vara klart 2020 för att kunna bli aktuellt i nästkommande nationella plan för transportsystemet.

I flera år har Trafikverket tillsammans med kommunerna längs kusten och Region Gävleborg utrett Ostkustbanans framtida sträckning. Målet har varit att hitta en samsyn om en sträckning hela vägen Gävle–Sundsvall, men delen genom Hudiksvalls stad har medfört svårigheter. I december 2017 bestämde Trafikverket att ta ett omtag för delen genom Hudiksvall, för att nå samsyn med kommunen.