Region Skånes kollektivtrafiknämnd kräver besparingar på Skånetrafiken

Foto: Skånetrafiken

På mandatperiodens första möte med Region Skånes kollektivtrafiknämnd vill det moderatledda styret besluta om besparingar i Skånetrafikens verksamhet. Det står redan nu klart att konsekvenserna innebär nedskärningar på den skånska kollektivtrafiken, med indragna turer och linjer som följd.

Hur nedskärningarna slår vägrar dock alliansstyret att redovisa. En lista med 67 planerade trafikförändringar togs upp vid en ordförandeberedning med kollektivtrafiknämnden men utan skriftligt underlag. Socialdemokraterna har begärt att listan ska offentliggöras och skickas till nämndens ledamöter, men kollektivtrafiknämndens ordförande har stoppat offentliggörandet.

– Underlaget med 67 besparingsåtgärder är nödvändigt för att nämnden ska kunna göra en välgrundad bedömning av internbudgeten och hur den kommer att påverka de skånska resenärerna, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Att listan med de föreslagna nedskärningarna i trafiken inte fanns med när ärendet bereddes inför nämnden, och inte heller kommer att finnas med i handlingarna till kollektivtrafiknämndens möte är anmärkningsvärt. Vi har rätt att veta vad vi beslutar om och de skånska resenärerna har rätt att veta hur besluten påverkar deras resmöjligheter. Jag och vårt parti är gärna med och tar ansvar för konstruktiva lösningar men då måste vi veta vad vi ska ta ansvar för, säger Andreas Schönström (S).

Kollektivtrafiken behöver utvecklas, inte avvecklas. Därför innehöll det socialdemokratiska budgetförslaget till regionfullmäktige nästan 35 miljoner mer än Alliansstyrets. Behovet är uppenbart. Alliansens budget kommer att ge stora konsekvenser för kollektivtrafiken i Skåne framförallt under nästa år och de kommande därefter.