Green Cargo redovisar positiv resultatutveckling

Nettoomsättningen  för Green Cargo ökade  med k nappt 9 procent. Foto: Green Cargo

Green Cargos andra kvartal 2021 uppvisar en positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 29 miljoner kronor, vilket kan jämföras med  minus 77 miljoner kronor, under samma period föregående år.

Nettoomsättningen ökade med knappt 9 procent och uppgick till 1 056 (973)  miljoner kronor. Volymer och resultat påverkades under det andra kvartalet föregående år negativt av pandemin. Det underliggande resultatet för andra kvartalet 2021 utvecklas positivt drivet av såväl ett generellt bra marknadsläge som av god kostnadskontroll.

Liksom för årets första kvartal ser vi att det andra kvartalet har en fortsatt, positiv volymutveckling inom de flesta branschsegmenten vilket i kombination med en stabil kostnadsnivå påverkar moderbolagets resultat positivt. Vi ser även en positiv volymutveckling i vår norska verksamhet. Vidare fortgår vårt interna transformationsprogram med fokus på ökad säkerhet och punktlighet parallellt med ett tydligt lönsamhetsfokus för att vända förlust till vinst.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 29 (–77) miljoner kronor. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 59 miljoner kronor av resultatökningen av erhållen miljökompensation för andra halvåret 2020 som avsåg ett särskilt branschstöd för att möta negativa pandemikopplade effekter på systemet för godstransporter på järnväg.