Dubbelspår Hallsberg – Åsbro, är det nödvändigt?

Behovet av dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby är en av Sveriges mest akuta och efterfrågade järnvägsinvesteringar. Foto: Green Cargo

Hur mycket betyder 14 kilometer dubbelspår egentligen? Det handlar om den sista etappen på den 10 mil långa dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Mjölby som påbörjades för 30 år sedan. Den sydligaste delen av Godsstråket genom Bergslagen. Etappen går mellan Hallsberg rangerbangård och Åsbro.

Dåvarande Banverket konstaterade under tidigt 1990-tal att enkelspåret mellan Mjölby och Hallsberg på 10 mil, som företrädesvis användes av godståg hade kapacitetsbrist och gav upphov till störningar. Störningar i järnvägstrafik, i synnerhet på enkelspår, har en tendens att fortplanta sig till andra delar av järnvägssystemet och Banverket har beskrivit ett exempel på det så här: ”förseningar på väg till Hallsbergs rangerbangård sprider sig till andra tåg som angör rangerbangården. De vagnar som anländer för sent skall ingå i ett flertal olika tåg. Antingen inväntas vagnarna, med följd att förseningen sprids till flera tåg, eller så lämnar man kvar vagnarna som då blir kraftigt försenade”. Det gäller fortfarande bör sägas.

Sträckan utreddes ett stort antal gånger under 1990-talet. I ytterligare en förstudie från 2004 skrev Banverket att ”sträckan Godsstråket genom Bergslagen har en mycket stor betydelse för godstransporterna från norra till södra Sverige och till kontinenten. Avsnittet mellan Hallsberg och Åsbro är mest besvärligt på sträckan. Södergående tåg går uppför en lång och kurvig backe vilket hämmar både hastighet och kapacitet. Stigningen är så pass stor att tågen riskerar att fastna i backen”. Men de första knappa fem milen mellan Mjölby och Motala stod klart 2012.

Samma år inledde Trafikverket ännu en förstudie av sträckan Hallsberg – Åsbro och konstaterade följande: ”I och med omtaget med denna förstudie så har järnvägsutredningen och en lång rad andra utredningar varit underlagsmaterial. Det är ovanligt med så mycket tillgänglig information i förstudieskedet.” Även till denna dag beskrivs Godsstråket genom Bergslagen av Trafikverket som ”ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk för gods”. Namnet på stråket antyder betydelsen. Det finns goda skäl att anta att sträckan Hallsberg - Degerön är en av Sveriges mest utredda, och viktigaste, järnvägssträckor.

I förstudien från 2012 för den nu kvarvarande etappen skrev Trafikverket: ”Utredningssträckan är en av de mest trafikerade enkelspårssträckorna i landet och har otillräcklig kapacitet, vilket medför att godståg regelmässigt måste ledas om. Kapacitetsbristen är störst mellan kl 16 och kl 01. Konsekvenserna av detta är betydande effektivitetsbrister och fördyrande transporter. På det aktuella banavsnittet är kurvradierna små och lutningarna är bitvis branta. Anslutningen från Hallsberg är problematisk för att den har ett motlut som kan vara svår att klara med tunga tåg och är därför en orsak till förseningar. Den utgör även en flaskhals.

Störst problem ger lutningsförhållandet mellan Hallsberg rangerbangård och järnvägsbron över stambanan. Där är lutningen särskilt brant. Utgångshastigheten från bangården är låg och vid ogynnsamma väderleksförhållanden med spårhalka förekommer det att godståg fastnar i backen. Därför avvaktar idag driftledningscentralen med att låta bakomliggande tåg lämna bangården tills det är säkert att framförliggande tåg klarat den svåraste passagen.”

Vidare skrev man att ”bristande kapacitet i Örebroregionen innebär till exempel att den potential för ökade godstransporter på järnväg som skapas genom Botniabanan inte fullt ut kan utnyttjas, eftersom i stort sett alla godståg på Botniabanan passerar genom Örebroregionen på sin väg mot Väst- eller Sydsverige”. Det här gäller så klart även stambanan genom övre Norrland i allra högsta grad.

Hallsbergs rangerbangård, som är norra Europas största, ligger i en veritabel fyrvägskorsning. Det är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsknutar. Gods- och persontåg från alla håll ska antingen passera eller stanna. Blir det störningar här, kan det få följdeffekter i hela landet. Man bör också vara medveten om att Godsstråket genom Bergslagen är en del av ScanMed-korridoren. Den börjar i Palermo och slutar i Narvik. Det handlar om en av Europas viktigaste godskorridorer på nära 5000 kilometer. I Sverige finns efterfrågan på förplanerade tåglägen i korridorens sträckning mellan Malmö-Mjölby-Hallsberg.

Enligt Trafikverkets sätt att räkna saknar investeringen i hela dubbelspåret Hallsberg - Degerön samhällsekonomisk lönsamhet: "Åtgärden bedöms som samhällsekonomiskt olönsam, dock finns positiva nyttor som inte låtit sig prissättas". Ja, en förklaring är naturligtvis att varje gång man skjuter upp genomförandet av ett projekt så blir det dyrare.