Green Cargo levererar positiv kvartalsrapport

Tydlig positiv utveckling under tredje kvartalet för Green Cargo. Foto: Green Cargo

Green Cargos tredje kvartal 2021 uppvisar en fortsatt positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK, vilket kan jämföras med –37 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med drygt 4 procent och uppgick till 1 003 (964) MSEK. Det underliggande resultatet påverkas positivt av en fortsatt god kostnadskontroll i kombination med en hög efterfrågan, inte minst inom branschsegmentet Stål & Kemi.

Bolaget ser en stark och tydlig positiv trend i vår resultatutveckling där en god kostnadsnivå är en viktig komponent. Branschsegment Skog uppvisar fortsatt robust volymutveckling och efterfrågan på transporter är fortsatt hög. Branschsegmentet Stål & Kemi har under kvartalet utvecklats starkt och påverkar resultatet positivt. Bolaget ser dock minskade volymer inom branschsegment Handel & Logistik. Detta beror främst på att produktionstakten gått ned något, bland annat på grund av bristen på halvledare, vilket påverkar negativt med minskade intäkter som följd. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 42 (–37) MSEK. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 41 MSEK av resultatförbättringen av erhållen miljökompensation för det första kvartalet 2021.

Det interna transformationsprogrammet med fokus på ökad säkerhet och punktlighet parallellt med ett tydligt lönsamhetsfokus fortgår. Trafiksäkerhetsindex ligger fortsatt högt och uppgick under kvartalet till 96,5 (96,2). Både kundnöjdhet och punktlighet ligger under målnivåerna och landar på 3,57 (3,79) respektive 87,2 (91,6) procent. Punktligheten har under perioden varit starkt negativt påverkad av externa faktorer så som planerat underhåll av infrastruktur men även av oplanerat underhåll på grund av nedrivna kontaktledningar, urspårningar och andra skador på infrastrukturen.