Orimliga förslag om begränsningar av beläggningen i Järnvägstrafiken

Tågföretagen menar att det är orimligt att begränsningarna ska omfatta obokade resor. Foto: Tågföretagen

Tågföretagen har i veckan svarat på Socialdepartementets promemoria om tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik, där remisstiden var cirka 24 timmar.

Tågföretagen gör bedömningen att det är orimligt att begränsningen av antalet belagda sittplatser ska omfatta obokade resor. Det saknas både personella resurser samt tid i tågplanen för att ombordpersonal ska kunna hindra resande med periodkort att kliva ombord på tåg på en viss station om beläggningen redan är 50 procent.

Tågföretagens förslag är att begränsningen av antalet resenärer endast bör gälla på de linjesträckningar med tåg över 150 kilometer som i dag omfattas av obligatorisk platsbokning eller där linjesträckningarna omfattar en större majoritet av resenärer som reser över 150 kilometer. De tillfälliga åtgärderna ger inte trafikföretagen en rimlig chans att förbereda sig.

Det är inte tidsmässigt, tekniskt eller resursmässigt genomförbart att införa de nya restriktionerna om kraven ska börja gälla den 14 februari. De riktade tillskott staten hittills lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under Coronapandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk och rekommendationer som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud.