Förlusterna minskar för Green Cargo

För helåret uppgick Green Cargos rörelseresultat till –222 miljoner kronor. Foto: Green Cargo

Den positiva trenden för Green Cargo med ökade transportvolymer fortsätter även under fjärde kvartalet, men effekterna från den pågående pandemin covid-19 är fortsatt tydliga och påverkar bolagets resultat negativt för helåret 2020. Rörelseresultatet under sista kvartalet uppgick till –38 (–52) miljoner kronor. För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till –222 miljoner kronor, vilket kan jämföras med –111 föregående år. Nettoomsättningen minskade med drygt en procent och uppgick till 4 040 (4 096)miljoner kronor.

Utfallet för det fjärde kvartalet är bättre jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet uppgick till –38 (–52) miljoner kronor. Den pågående pandemin har under perioden inte påverkat transportvolymerna i samma omfattning som tidigare, vilket inverkar positivt på vårt resultat. Detta beror främst på att segmenten Stål & kemi samt Handel & logistik fortsatt den återhämtning som inleddes under det tredje kvartalet. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras även av lägre skadekostnader jämfört med samma period föregående år.

Green Cargo har dock haft ett resultatmässigt svagt 2020 vilket främst förklaras av effekter från pandemin med lägre volymer och därmed lägre transportintäkter som följd. Med pandemins effekter borträknade, var dock bolaget i takt med beslutad affärsplan vid årets slut. Under andra kvartalet hade många av våra kunder ett kraftigt minskat transportbehov, medan vi i kvartal tre och fyra såg en viss återhämtning. I kombination med att vårt transformationsprogram inledningsvis driver vissa kostnader och att effekten på driftskostnaderna samt övriga kostnader inte minskat i motsvarande takt, påverkades resultatet negativt. För helåret uppgick rörelseresultatet till –222 (–111) miljoner kronor.