Drygt 5000 kilometer av järnvägsområdenas gränser har granskats i Finland

En exakt placering av fastighetsgränser medför nytta för alla markägare och andra aktörer längs med järnvägen. Rätta utgångsuppgifter vid fastighetsköp, bygglov och planläggning medför rättssäkerhet, sparar pengar och snabbar upp planering och genomförande. Foto: GRK

Finland planerar en omfattande utvidgning av järnvägsnätet. Landets Lantmäteriverk och Trafikledsverk har utrett fastighetsgränserna mellan järnvägar och markägare intill järnvägen runt om i landet.

Cirka 5 000 kilometer av fastighetsgränser vid statens bannät utreddes och bestämdes på nytt.

Innan detta gränsutredningsprojekt utfördes var fastighetsgränserna längs med järnvägar oklara på många ställen, eftersom endast en del av råmärkena vid banavsnitten har byggts efter perioden då största delen av bannätet byggdes, dvs. efter början av 1900-talet. I dag omfattar statens bannät cirka 6 000 kilometer.

– Exakta uppgifter om var järnvägsområdenas gränser finns är nödvändiga på grund av flera orsaker. Om man exempelvis beslutar att bygga den s.k. entimmes banan, har vi nu tillförlitliga och exakta utgångsuppgifter och planeringsarbetet längs med järnvägarna behöver inte inledas med kompletterande mätningar, säger direktör Mauri Asmundela från Lantmäteriverket.

Ersättningar för markremsor till markägare

Trafikledsverket (tidigare Trafikverket) ansvarar för banhållningen av statens bannät. Verket ansökte om avgränsningsförrättning för järnväg hos Lantmäteriverket, som ansvarar för lantmäteriförrättningar och terrängmätningar.

I projektet där järnvägsområdenas gränser utreddes uppdagades några fall där järnvägens konstruktioner, diken eller servicevägar av misstag delvis hade byggts på grannens sida. Fastighetschef Antti Castrén från Trafikledsverket säger att antalet sådana överträdelser var litet jämfört med bannätets omfattning.

– I dessa fall löste Trafikledsverket in områdena och betalade ersättning till markägaren för den förlorade markremsan, säger Castrén.

I Finland har järnvägar byggts fr.o.m. början av 1860-talet. Innan detta uppdrag inleddes hade största delen av järnvägsområdenas gränser senast märkts ut och mätts upp under första halvan av 1900-talet. På banavsnitt som har byggts eller grundförbättrats under de senaste decennierna har det inte varit nödvändigt att verkställa en avgränsningsförrättning. Med järnvägsområde avses utöver själva banområdet även byggnader, anläggningar och områden som behövs för banhållning och skötsel av järnvägstrafik.

Projektet för utredning av järnvägsområdenas gränser som inleddes 2014 genomfördes enligt planerna och inom ramarna för den beviljade finansieringen. Lantmäteriverket och det dåvarande Trafikverket samarbetade åren 2008–2013 för att reda ut landsvägarnas gränser.