Marginell minskning av godstransporterna

Små förändringar av godstransporterna under coronapandemin. Foto: Trafikanalys

De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i trafik­mängder eller hanterade godsvolymer kan ses, bortsett från flygfrakten som haft en kraftig nedgång. I en ny rapport ger Trafikanalys en fördjupad bild av godstrafik och godsflöden i Sverige under det första halvåret av coronapandemin. Rapporten bygger till stor del på material från den officiella statistiken om godstransporter, samt på annan tillgänglig statisk.

Generellt sett skiljer sig inte mängden transporterat gods under det första halvåret 2020 från tidigare år, även om sammansättningen av godset har förändrats något. En nedgång med mellan 5 och 10 procent av både godstrafiken och godsvolymerna kan ses generellt. Det är dock i samma storleksordning som normala variationer mellan kvartal, det vill säga inga anmärkningsvärda avvikelser.

Mängden lastat gods i svenska hamnar har minskat medan lossat gods har ökat. Det är små förändringar på mellan en och två procent mätt i ton hanterat gods under första halvåret. Flytande bulkgods, såsom oljeprodukter, har ökat, det förklaras med en ökad bunkring under främst maj månad, medan övrigt gods har minskat i ungefär samma omfattning.