Digitalt samverkansprojekt på Malmö godsbangård

Projektet ska resulterar i ökad punktlighet i interna och anslutande flöden. Foto: Green Cargo

YardCDM är ett samarbetsprojekt som syftar till att förbättra digital samverkan och informationsdelning mellan alla aktörer som verkar på Malmö godsbangård för att möjliggöra bättre punktlighet, öka förutsägbarheten i planeringen samt förbättra arbetsmiljön i verksamheterna. CDM står för Collaborative Decision Making - alltså beslutsfattande i samarbete och förstudien tar inspiration från CDM-koncept som utvecklats för andra syften och domäner, såsom AirportCDM (luftfart), PortCDM (Sjöfart) samt StationCDM (Järnväg).

Malmö godsbangård valdes som pilot för en modell som kan användas på fler större och komplexa noder i järnvägssystemet och för att förbättra samverkan mellan dessa noderna. Valet av just Malmö beror på bangårdens strategiska betydelse i både det svenska och det europeiska transportnätverket. Kartläggningen genomförs i ett redan befintligt samverkansforum som bedrivs inom branschsamarbetet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) och där representanter i nuläget finns från Trafikverkets planering och trafikledning samt DB Cargo Rail Scandinavia, Hector Rail, Mertz och med oss på Green Cargo som sammankallande part.

Kartläggning av tågflöden, rörelser, verksamheter, informationsbehov och tekniska förutsättningar. Under förstudien samlas aktörer som är involverade i den verksamhet som sker på och i anslutning till Malmö godsbangård i så kallade Living Labs. Dessa kan beskrivas som en användarcentrerad innovationsprocess eller innovationsmiljö där experimenterande, samverkan och medskapande är utgångspunkt. Under workshopen kartläggs tågflöden samt andra rörelser och verksamheter på bangården samt rådande informationsbehov och tekniska förutsättningar för ett standardiserat informationsutbyte i realtid.

Ett ökat informationsutbyte, av både beräknade och faktiska tider, ger en samlad lägesbild för aktörerna och informationen leder till bättre underlag för beslut. Aktörerna får en ökad planeringsförmåga genom att de tidigare kan ta del av andra aktörers intentioner och faktisk status i processen och därmed också kan förutsäga och tidigare parera för eventuella störningar. Genom att öka förutsättningarna för varje enskild part att optimera sin verksamhet, ökar koordinationsförmågan för hela bangården, som därmed kan fungera som en effektiv nod i det större transportsystemet, både inom järnväg och andra transportslag.