Green Cargo gör ett svagt tredje kvartal

Effekterna av pandemin är tydliga för Green Cargos lönsamhet. Foto: Green Cargo

Lägre volym och ökade driftskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt tredje kvartal 2020. Företaget ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –37 MSEK, vilket kan jämföras med –27 MSEK under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 2 procent och uppgick till 964 (984) miljoner kronor.

Nettoomsättningen för perioden juli-september 2020 uppgick till 964 (984) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till –37 (-27) miljoner kronor. Koncernens resultat efter skatt uppgick till –46 (-19) miljoner kronor.

Omvärldsläget är med anledning av pandemin covid-19 fortfarande osäkert men effekterna av pandemin är tydliga och påverkar bolagets resultat negativt. Vi ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet och glädjande nog ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkas främst av något lägre volymer till följd av pandemin. Dessutom ökade driftskostnaderna jämfört med föregående år, bland annat till följd av ökade elpriser och ökade kostnader för underhåll. Intäktsbortfallet relaterar i första hand till kundsegmentet Stål & Kemi. Segmenten Handel & Logistik samt Skog redovisar däremot en intäktstillväxt för kvartalet, vilket påverkar utfallet positivt. Bolaget har fortsatt korttidspermittering för administrativ personal, vilket även det positivt påverkat periodens resultat. Bolagets tre huvudsakliga prioriteringar; Säkerhet, Punktlighet och Lönsamhet ligger fast där tydliga steg i rätt riktning har tagits inom de två förstnämnda områdena, medan lönsamheten pressats ytterligare drivet av den pågående pandemin.