Konkurrensneutral biljettsajt kan tvinga SJ till namnbyte

En ny statligt driven försäljningskanal skulle tvinga SJ till namnbyte. Foto: SJ

SJ ser positivt på förslagen kopplade till att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika aktörers befintliga system, men övriga förslag kan ifrågasättas på goda grunder. Förslaget om att avskilja SJ försäljningskanaler slår sönder SJs fundamentala verksamhetsprocesser och straffar innovation och utveckling. En ytterligare mycket kostsam konsekvens är att SJ tvingas byta namn och investera i ett nytt varumärke.

Synpunkterna som lämnas i detta yttrande för SOU 2020:25 följer i huvudsak betänkandets struktur, med hänvisning till de tre övergripande områden som omfattas av utredningens förslag: En digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, en nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster och tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikens biljetter samt en konkurrensneutral försäljningskanal för kollektivtrafikens biljetter

Förslagen kopplade till att skapa en digital infrastruktur som binder ihop olika aktörers befintliga system är den mest betydande leveransen från utredningen. Ett genomförande av dessa förslag skulle bl.a. underlätta för resor mellan olika regionala trafiksystem. Sammantaget skulle detta kunna leda till en ökad andel kollektiva resor och därmed också bidra till att uppfylla de klimatpolitiska målen.

Utredarens förslag om att skapa en nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster tar inte tillräcklig hänsyn till vilken data som redan finns tillgänglig samt att EU inom en snar framtid kommer att ställa kompletterande krav på medlemsländerna. SJ ifrågasätter behovet av ytterligare nationell lagstiftning på detta område som föregår kommande EU-krav.

Utredningens förslag om en statlig konkurrensneutral försäljningskanal är problematisk och saknar analys och konsekvensbeskrivningar. Trots att en konkurrensneutral försäljningskanal bara sägs få begränsad effekt på resandet och därmed på de klimatpolitiska målen, presenteras svagt underbyggda förslag om hur en statlig försäljningskanal skulle kunna etableras och marknadsföras.