God punktlighet för godstransporter på järnväg

Den minskade persontrafiken har gynnat godstrafiken på spåren. Foto: Green Cargo

Allt fler godståg ankommer till sin slutstation senast vid ankomsttid. En faktor är att systemet har en högre återställningskapacitet. Det beror även på att det långsiktiga arbetet vad gäller punktlighet som genomförts har gett resultat, både hos operatörer, men också i de samlade ansträngningarna som görs i branschen genom branschsamarbetet TTT, Tillsammans för Tåg i Tid.

Internt hos oss på Green Cargo har punktligheten till kund legat stabilt under den senaste perioden och vid tredje kvartalets slut redovisades ett resultat på 91,8 procent. De kvalitetsstärkande åtgärderna som genomförts internt, kopplat till eget punktlighetsarbete, ger en effekt.

Covid-19 har inneburit färre tåg i det svenska järnvägssystemet, medan transportbehovet i godstrafiken inte har minskat fullt lika mycket. Till viss del påverkas punktligheten för godstågen positivt av det minskade kapacitetsuttaget i järnvägssystemet, där flera persontågsoperatörer kraftigt minskat sitt trafikutbud. De kvarvarande tågen har ökat sin punktlighet framförallt på grund av att det är de långväga tågen, som haft den lägsta punktligheten, har ställts in.