EU-konferens om människoorienterad automatisering inom transportsektorn

EU-konferensens centrala teman behandlade en mer människoorienterad automatisering av transporter, ett ökat informationsutbyte mellan olika intressentgrupper i de automatiserade transportekosystemen samt utvecklingen av regleringen av automatiseringen av transporter och en stärkning av förtroendet. Foto: Siemens

Syftet med konferensen var att påskynda det europeiska samarbetet när det gäller att främja automatiseringen av transporter.

För närvarande används huvudsakligen teknik som hjälper den som framför ett trafikmedel.

Utgångspunkten för automatiseringen av transporter bör vara människoorientering, konstateras det i konferensens slutsatser.

År 2020 är Finland ordförande för högnivåprocessen som syftar till att främja automatiseringen av transporter (High Level Meeting, Connected and Automated Driving, HLM CAD). Processen är öppen för alla EU:s medlemsstater.

Den konferens som nu ordnades samlade företrädare på hög nivå för automatisering av transporter och experter från Europa, EU-kommissionen och organisationer som representerar den privata sektorn.

Målet är en helhetsbild av automatiseringen av transporter

Konferensens centrala teman behandlade en mer människoorienterad automatisering av transporter, ett ökat informationsutbyte mellan olika intressentgrupper i de automatiserade transportekosystemen samt utvecklingen av regleringen av automatiseringen av transporter och en stärkning av förtroendet.

- Vi har haft som mål att skapa en helhetsbild av automatiseringen av transporter, genom vilken enskilda utvecklingsåtgärder ska styras. I Finland bereds en omfattande åtgärds- och lagstiftningsplan för automatiseringen av transporter. Utifrån planen har Finland haft mycket att ge under ordförandeskapet, berättar kommunikationsminister Timo Harakka.

I slutsatserna från mötet betonar de medlemsstater och organisationer som deltar i processen att utvecklingen av automatiseringen av transporter bör utgå från människornas behov så att automatiseringen ökar människornas och samhällets välfärd. Automatiseringen främjar också uppnåendet av samhälleliga mål, såsom förebyggandet av vägtrafikolyckor och bekämpningen av klimatförändringen.

I slutsatserna betonas också behovet av styrning på politisk nivå och samarbete för att säkerställa interoperabiliteten mellan informationsutbytet som främjar automatisering. Regleringen av automatiseringen av transporter i EU:s medlemsstater bör vara möjliggörande och riskbaserad, grunda sig på mål och kapacitet samt vara teknikneutral.

Alla transportformer utvecklar automatisering

Omfattande insamling, analys och utnyttjande av transportdata samt automatisering av bakomliggande system för transporter och trafikstyrning är utvecklingsområden som är nödvändiga med tanke på de automatiserade transporterna. De möjliggör en effektiv förvaltning och underhåll av transportinfrastrukturen och utarbetande av olika transportprognoser.

Processen High Level Meeting, Connected and Automated Driving på EU-nivå inleddes av Nederländerna 2015. Slutsatserna från Amsterdam godkändes våren 2016 under Nederländernas EU-ordförandeskap. Uppföljningsmöten för processen har hållits i Frankfurt och Göteborg. Utöver högnivåkonferenser har man inom processen hållit sakkunnigmöten i Wien och Vilnius.