Vibrationer orsakade av den tunga tågtrafiken testas i Björneborg

Estniska järnvägsbolaget Operails tunga godståg i Finland. Foto: Operail

Finlands Trafikledsverk testar i Björneborg hur olika järnvägssliprar påverkar vibrationerna orsakade av den tunga tågtrafiken. Försöket görs på Björneborg-Mäntyluoto-banan på en sträcka som är drygt en kilometer lång. Installationen inleddes nyligen och testkörningarna pågår till slutet av oktober 2020.

Trafikledsverket testar i Ulasoorområdet hur bredare järnvägssliprar och flexibilitetskonstruktioner i sliprarnas nedre yta påverkar vibrationernas fortplantning. Bland annat testas syntetiska järnvägssliprar som har utvecklats i Japan.

- De syntetiska järnvägssliprarna har tre olika bredder som ska testas. Målet med testbanan är också att få forskningsrön och praktisk erfarenhet av hur syntetiska järnvägssliprar fungerar i de finska väderförhållandena och i användningen av banan. Målet är att utreda överbyggnadens inverkan på hur vibrationer fortplantas i omgivningen, berättar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafik vid Trafikledsverket.

Björneborg-Mäntyluoto-banan valdes som testavsnitt eftersom banan även i övrigt repareras 2020–2021. Dess överbyggnad byts ut helt 2021.

Installationen av testkonstruktionerna inleds i Björneborg den 30 augusti 2020 och testresultaten utnyttjas på riksnivå.

- När spårkonstruktionen har jämnats ut under trafiken och arbetet med att stöda spåret har slutförts, görs mätningar på området förutom med normal trafik även med särskilda testtåg. Avsikten är att utföra testkörningarna under andra hälften av oktober 2020, säger Nummelin.

Trafikledsverket har ända sedan mars 2020 försökt minska vibrationerna genom att sänka tågens hastigheter på olika håll i landet. Enligt uppföljningsenkäten har invånarna upplevt att begränsningarna dämpar vibrationerna.

- Det går knappast längre att utvidga hastighetsbegränsningarna utan att försämra järnvägskapaciteten. Begränsningarna skulle minska antalet tåg som ryms på banorna och därmed minska servicen för industrin och persontrafiken, konstaterar Nummelin.