Tåg i tid

Trafikverket har ett omfattande branschsamarbete för att förbättra punktligheten. Foto: Trafikverket

Sedan 1990-talet har trafiken på järnvägen fördubblats. Allt fler åker allt längre samtidigt som tyngre tåg går allt snabbare. Parallellt har järnvägen avreglerats, och det finns idag ett 50-tal olika aktörer som trafikerar spåren. De främsta orsakerna till att tåg försenas är infrastrukturrelaterade fel, cirka 30 procent, fordonsrelaterade fel, cirka 30 procent, eller yttre faktorer som exempelvis obehöriga i spår, cirka 30 procent. Blir ett tåg försenat får det snabbt följdverkningar för andra tåg, i synnerhet runt våra storstadsområden kan det räcka med bara en mindre försening på någon minut innan andra tåg påverkas.

För att öka punktligheten finns sedan 2013 ett branschsamarbete, Tillsammans för Tåg i Tid, där Trafikverket samarbetar med Jernhusen, Branschföreningen tågoperatörerna, Swedtrain, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och Svensk kollektivtrafik. Genom branschsamarbetet skapas förutsättningar för att branschen gemensamt ska kunna prioritera åtgärder som på både kort och lång sikt ger positiva effekter på punktligheten.

En vanlig dag reser 420 000 personer med tåg. Spåren trafikeras av knappt 3100 persontåg och den sammanlagda sträckan de kör är 380 000 kilometer. Samtidigt kör 580 godståg 125 000 kilometer med 220 000 ton gods. Under 2019 beräknas för första gången över 1 000 000 persontåg nå sin slutstation, samtidigt som antalet resor för första gången passerar över 250 000 000. Trafikverket förvaltar 14 200 kilometer spår, drygt 520 stationer, knappt 4 200 järnvägsbroar, över 200 järnvägstunnlar, cirka 15 000 växlar och 11500 korsningar. 84 procent av anläggning är elektrifierad.