Transportstyrelsen nobbar Trafikverkets tvistlösningsmodell

Trafikverket anmodas se över modellen för tvistlösning. Foto: Transportstyrelsen

Trafikverkets sätt att lösa tvister om kvalitetsavgifter med järnvägsföretagen uppfyller inte kraven på opartiskhet. Därför måste Trafikverket arbeta fram en ny tvistlösningsmodell. Det framgår av ett beslut från Transportstyrelsen. I syfte att bland annat öka tågens punktlighet finns det krav i järnvägslagen på kvalitetsavgifter. Vid en försening ska en kvalitetsavgift betalas av Trafikverket till järnvägsföretaget om Trafikverket bedöms ansvarig för förseningen. Omvänt ska järnvägsföretaget betala till Trafikverket om järnvägsföretaget bedöms ansvarigt.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för den svenska järnvägsmarknaden. I det arbetet ingår bland annat att bedriva tillsyn av och pröva tvister om Trafikverkets kapacitetstilldelning och avgiftssystem. Bakgrund till beslutet är en tvist mellan järnvägsföretaget Green Cargo och Trafikverket, där Green Cargo fått betala en kvalitetsavgift för en försening man inte anser sig vara skyldig till.

Om parterna inte är överens om orsak till förseningen eller vem som ska betala finns en tvistlösningsmodell. Den har två krav; den ska vara opartisk gentemot parterna och beslut ska fattas inom 10 arbetsdagar. Transportstyrelsens bedömning av ärendet är att den tvistlösningsmetod som Trafikverket använder sig av inte lever upp till kraven. Trafikverket är ensam beslutsfattare i samtliga moment i tvistlösningen. Möjligheten för järnvägsföretagen att begära omprövning av beslut är också begränsat. Trafikverket ska därför se över modellen för tvistlösning så att kravet på opartiskhet i järnvägsförordningen uppfylls.