Green Cargo förbättrar rörelseresultatet

Green Cargo har ett stabilt läge. Foto: Green Cargo

Green Cargos första kvartal uppvisar ett förbättrat rörelseresultat, stabil produktion och flera nytecknade transportavtal trots pågående pandemi. Förbättringen av rörelseresultatet, jämfört med första kvartalet föregående år, drivs främst av högre intäkter men belastas samtidigt av fortsatta kostnader kopplade till den transformering som bolaget genomgår.

Effekterna av coronavirusets framfart är i högsta grad svårbedömda. Godstransporter på järnväg har hittills upprätthållits på en förhållandevis normal nivå både i Sverige och i övriga Europa. Även om situationen snabbt kan förändras, har Green Cargo haft ett stabilt läge både i produktion och leverans under kvartalet.

Green Cargos rörelseresultat uppgick under perioden till –70 (–84) miljoner kronr. Nettoomsättningen har ökat och uppgick till 1 087 (1 051) miljoner kronr. Det förbättrade rörelseresultatet drivs av högre intäkter inom främst skogssegmentet. Bolaget har fortsatta kostnader för externa tjänster kopplade till den transformering som genomförs. Programmet syftar till att ytterligare stärka säkerheten, punktligheten, den interna effektiviteten och därigenom lönsamheten.

Under det första kvartalet har inte kundvolymerna, trots pandemin, påverkats negativt i någon större omfattning. Transportvolymerna är fyra procent högre jämfört med samma period förra året och bolaget har under perioden tecknat nya transportavtal till ett kontraktsvärde om totalt 146 (100) miljoner kronr.

Under slutet av första kvartalet har pandemin av coronaviruset fått en alltmer utbredd smittspridning på Green Cargos marknader. På kort- till medellång sikt finns det en uppenbar risk att transportvolymerna minskar kombinerat med att sjukfrånvaron kan komma att öka vid en mer utbredd smittspridning i Sverige. Den långsiktiga effekten på bolagets kunder och för bolaget är i nuläget ej möjlig att bedöma.