Green Cargo redovisar negativt kvartalsresultat

Transformationskostnader är orsaker till Green Cargos svaga resultat. Foto: Green Cargo

En fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de främsta orsakerna till Green Cargos svaga resultat i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –52 (4) miljoner kronor under perioden. För perioden januari–december uppgick rörelseresultatet till –111 (–122) miljoner kronor. Nettoomsättningen har under året minskat med knappt tre procent och uppgick till 4 096 (4 208) miljoner kronor. Den negativa trenden för trafiksäkerhetsindex och punktlighet har vänt och visar positiva framsteg.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet – i den ordningen. Det transformationsprogram som initierades senhösten 2018 är nu väl etablerat i företaget och den negativa utvecklingen för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet har vänt och visar tydliga positiva framsteg. Även lönsamhetsmarginalens negativa utveckling har bromsats under första halvåret 2019 och visar en svagt positiv uppgång under andra delen av året, även om vi fortfarande redovisar ett negativt resultat.

– Vårt finansiella resultat understryker att vi kommer att ha fortsatta utmaningar. Genom ökad kontroll och stabilitet internt kommer vi på sikt att uppnå ytterligare förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet vilket kommer både oss, våra kunder och branschen till gagn, säger Ted Söderholm, vd, Green Cargo