EU:s transportministrar enades om harmonisering av förfarandena för TEN-T-nätet

EU:s transportministrar förde en riktlinjedebatt om vad EU bör göra för att främja digitala transporttjänster för människor. Foto: EU

EU:s transportråd enades om en riktlinje som syftar till att harmonisera och påskynda de administrativa förfarandena för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och därigenom fullbordandet av TEN-T-nätet. TEN-T-stomnätet ska vara klart senast 2030.

Transportrådet nådde också en allmän riktlinje om det förslag som gäller tågresenärers rättigheter och skyldigheter. De nya reglerna gynnar alla resenärer och uppmuntrar dessutom järnvägsföretagen att erbjuda resenärerna fler och bättre tjänster. Detta ökar användningen av spårburna trafiken.Däremot nådde rådet inte någon allmän riktlinje om ändring av Eurovinjettdirektivet.

Förslaget har redan länge diskuterats och Finland har som ordförande målmedvetet fört ärendet framåt. Finland har ansett att förslaget är viktigt med tanke på utsläppen från trafiken.

Tillgången till data, uppgifternas tillförlitlighet och datasäkerheten samt trafiksäkerheten var centrala diskussionsämnen. I diskussionen betonades vikten av att främja klimatvänliga och socialt och ekonomiskt hållbara digitala transporttjänster. För att skapa sådana behövs det ett brett samarbete.

Ministrarna diskuterade också det gemensamma europeiska luftrummets framtid och var eniga om att det behövs brådskande åtgärder för att lösa kapacitetsproblemen inom det gemensamma europeiska luftrummet och därigenom förbättra luftfartens hållbarhet.

Rådet är berett att se över det lagstiftningsförslag om det gemensamma europeiska luftrummet som lades fram 2013 och att uppdatera det så att det motsvarar framtida behov. Rådet uppmanar kommissionen att lämna detaljerad information om i vilken utsträckning kommissionen anser det vara nödvändigt att uppdatera utkastet till rättsakt. Kommissionen uppmanas också att lämna så detaljerad bakgrundsinformation och detaljerade material som möjligt för att motivera sina förslag.