Grönt ljus för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan

Regeringen har avslagit två olika överklaganden. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg har vunnit laga kraft. Beslutet innebär att byggnationen kan påbörjas 2020 och är ett viktigt steg i utvecklingen av tågtrafiken i södra Sverige. Regeringen har avslagit de två olika överklaganden som inkom i samband med att Trafikverket fastställde järnvägsplanen i mars 2019.  

– Det sista steget i planeringsprocessen är nu avslutad. Det är ett glädjande och viktigt besked för Trafikverket, som innebär att projektet kan bibehålla planerad byggstart under 2020, säger Henrik Andersson projektledare. 

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen. 

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen som pågått sedan 2015 har en rad samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Planen har även tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun.

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Arbete pågår med att bygga ut denna del från 2020 till 2023.