Regeringen utreder transportinfrastrukturinvesteringarna

Regeringen gör den största järnvägssatsningen i modern tid. Arkivbild

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av resurser till länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Länsstyrelserna deltar vid planering och genomförande av omfattande infrastrukturinvesteringar, och regeringen anser att det finns behov av att analysera vilka förutsättningar länsstyrelserna har för att för att hantera och prioritera dessa uppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2020.

– Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid. Då är det också viktigt att säkerställa att alla aktörer, till exempel länsstyrelserna, har förutsättningar att göra sin del av arbetet så effektivt som möjligt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket får därför i uppdrag att:

  • analysera behovet av extra resurser till länsstyrelserna,
  • konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar modell för resurshantering för omfattande investeringsobjekt,
  • föreslå en budgetmässig hantering,
  • beskriva eventuella behov av bemyndiganden och författningsändringar

Den föreslagna modellen för resurshantering ska säkerställa myndigheternas nuvarande uppgifts- och ansvarsfördelning i den fysiska planeringsprocessen, liksom möjligheterna till ekonomisk styrning och uppföljning.

Parallellt med uppdraget från Infrastrukturdepartementet kommer regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att föreslå gemensamma arbetsmetoder för länsstyrelserna vid omfattande transport-infrastrukturinvesteringar. Syftet är att de ska verka för mer samverkan. Gemensamma metoder kan också bidra till ökad rättssäkerhet och ökad kvalitet för verksamheten.