Konkurrensen inom järnvägen för låg

Konkurrensen bland de företag som kör på järnvägen är låg. Detta beror på att marknadskoncentrationen är hög, företagsrörligheten är låg och att det finns ett dominerande företag inom både gods- och persontransportmarknaden. Det visar Transportstyrelsens nyckeltalsanalys av järnvägsföretag.

En del av Transportstyrelsens marknadsövervakning är att följa järnvägs­företagens ekonomiska förhållanden och detta görs genom en nyckeltalsanalys. Syftet med nyckeltalsanalysen är att beskriva järnvägsföretagens ekonomiska förhållanden och därigenom få en bild av järnvägsföretagens konkurrenssituation.

Nyckeltalsanalysen omfattar ett urval av järnvägsföretag som var verksamma på den svenska järnvägsmarknaden under 2010 och som bedriver gods- eller persontransporter på järnväg.

Analysen visar att den tydliga skillnad i lönsamhet, som tidigare fanns mellan de mindre och de större järnvägsföretagen, har minskat något under 2010. Branschens lönsamhet är fortfarande generellt sett på en relativt låg nivå.

Nyckeltalsanalysen indikerar också att det råder en bättre konkurrenssituation på godstransportmarknaden än på persontrans­portmarknaden. Det har sin grund i att godstransportmarknaden är konkurrensutsatt sedan 1996 och att persontransportmarknaden blev konkurrensutsatt successivt från 2007 till slutlig marknadsöppning från och med 1 oktober 2010.