Nu kostar det pengar att försena tågen

Foto: Christer Wiik

Den som orsakar en tågförsening måste nu också betala för det. För att öka punktligheten på järnväg har ett system med så kallade kvalitetsavgifter införts. Utfallet från den första månaden blev att 2,3 miljoner kronor bytte ägare.

Principen bakom kvalitetsavgifterna är att ”försenaren betalar” och ersätter motparten. Det innebär att om förseningen beror på fel i infrastrukturen eller misstag från trafikledningen ersätter Trafikverket de drabbade järnvägsföretagen. Omvänt, om förseningen beror på att ett tåg exempelvis river ned en kontaktledning, ersätter järnvägsföretaget Trafikverket.

– Kvalitetsavgifterna ska inskärpa att varje försening innebär en kostnad, och kostnaden ska bäras av den part som har orsakat den. Systemet blir därmed ett bidrag till en punktligare järnväg, säger Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon.

Kvalitetsavgifterna infördes 1 april i år. Nivån kan än så länge tyckas blygsam, normalavgiften för försening är tio kronor per försenad minut och tåg. Därutöver finns särskilda tillägg om tåget är mer än en timme försenat. Totalt under april fick järnvägsföretagen betala 895 000 till Trafikverket och Trafikverket betalade 1 405 000 till järnvägsföretagen.

– Man får se det som en mjukstart. Det viktiga nu är att säkerställa att systemet fungerar och att vänja branschen vid det nya synsättet. Jag bedömer att det krävs minst ett års erfarenhet innan vi kan utvärdera vilken effekt kvalitetsavgifterna har för punktligheten, säger Lena Erixon.

Av de persontåg som avgick i april 2012 kom 92,8 procent fram i tid. För godstågen låg punktligheten i april på 85 procent. Kvalitetsavgifterna ersätter inte de resegarantier som järnvägsföretag har gentemot sina kunder.