Förstudie för spårväg i Helsingborg

Helsingborgs stad har tecknat avtal med Sweco om en förstudie för att utreda förutsättningarna för etablering av stadsspårväg i Helsingborg samt spårväg mellan Helsingborg och Höganäs.

Helsingborgs stad tog 2009 fram en idéstudie som beskriver behovet av spårväg inom ett antal år. Redan före 2020 beräknas kapacitetstaket har nåtts på Helsingborgs mest belastade busslinje, linje 1, på delen mellan Dalhem och Knutpunkten. Söder om Knutpunkten utvecklas H+ området där kollektivtrafiken ska vara strukturbildande och bör därför finnas med i stadsbilden i ett så tidigt skede som möjligt. Kuststräckan mellan Helsingborg och Höganäs är ett av regionens trafiktätaste områden och står för en av de starkaste pendlingsströmmarna i Skåne.

Helsingborgs stad och Höganäs kommun inleder nu arbetet med en detaljerad utredning av de utpekade stråken. Före jul gick Helsingborgs stad ut med en förfrågan för framtagande av en förstudie och nu tecknar staden avtal med Sweco för uppdraget. – Modern spårväg är ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem. Den är en attraktiv och hållbar lösning för att möta det växande behovet av kollektivtrafik, inte minst när det gäller att locka fler bilister att åka kollektivt. Det är därför ett viktigt steg att vi inleder arbetet med förstudien för att utreda de framtida spårvägssträckningarna i Helsingborg, säger Anna Jähnke, (M) ordförande i miljönämnden i Helsingborg.  

Syftet med förstudien är att utreda olika sträckningsalternativ för en spårväg, hur mycket den kommer att kosta samt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Förstudien utgör underlag för det fortsatta planeringsarbetet, vilket bland annat innefattar framtagande av detaljplaner och eventuellt järnvägsplan.