Byggfas i projekt Follobanan

Follobanan är den första delen av Intercityutbyggnaden söderut från Oslo. Bild: Jernbaneverket
Visionsbild över Ski station. Illustration: Jernbaneverket
Follobanans sträckning mellan Oslo och Ski. Observera att kartan är vriden. Ski ligger sydost om den norska huvudstaden. Karta:

Follobanan, ett av Norges hittills största järnvägsprojekt, består bland annat av Nordens längsta järnvägstunnel, med en längd på 20 kilometer och med möjliga hastigheter uppemot 250 kilometer i timmen. Nu är merparten av de förberedande arbetena slutförda och projektet befinner sig därmed i en operativ fas.

När Follobanan står klar fördubblas kapaciteten in mot Oslo Centralstation. I december 2021 skall den 22 kilometer långa sträckan mellan Oslo centralstation och knutpunkten Ski, stå färdig med dubbelspår. Follobaneprojektet omfattar även byggnationen av en modern kollektivtrafikknutpunkt i den lilla staden Ski och en upprustning av spårområdet vid Oslo Centralstation, vilket rustar båda stationerna för ett ökat trafikantflöde.

Follobanan skapar förutsättningar för en halverad restid, ökad kapacitet för såväl gods- som persontrafik, ökad punktlighet och en spårbunden infrastruktur som rustar Oslo för en framtida befolkningsökning.

Kulturhistoriskt känsliga områden i ”Oslos vagga”En utmaning i arbetet med projekt Follobanen är de restriktioner som gäller vid den sträcka som passerar Middelalderparken i Oslo, ett område som ofta kallas för ”Oslos vagga” och förstås har ett högt kulturhistoriskt värde. Det norska Riksantikvarieämbetet, Oslo kommun och Jernbaneverket har enats om en lösning kallad ”Klypen”, som innebär att Middelalderparkens grönytor nästan fördubblas. Utgrävningarna har hittills genererat många intressanta fynd, bland annat 120 gravar som tillhör närliggande Nikolaikyrkan.

I augusti inleddes de första huvudentreprenaderna på Oslo Centralstation. De första entreprenadkontrakten för denne del av projektet, signerades i juni och under 2015 fokuserar entreprenörerna på att riva järnvägsteknisk infrastruktur vid Bispegata och på Loenga vid Bispegata, nedläggning av rör på Loenga samt fortsatta arkeologiska utgrävningar vid Bispegata. Fram till mars 2016 pågår även grävarbeten, spontning av tunnlar samt rivning av två fastigheter.

Mekanisk bergbrytning utan sprängämnen i SjursøytunnelnI en annan del av projektet, på Sydhavna, som är ett av Follobanans två anläggningsområden i anslutning till centrala Oslo, inleds mekanisk brytning i Sjursøytunneln under sommaren. Det italienska företaget Condotte vann upphandlingen för denna etapp. Extra varsamhet krävs i området, som rymmer oljelager och befintliga väg- och tunnelanläggningar, vilket medför att somliga arbeten ska utföras med hjälp av Drill & Split, vilket är en typ av mekanisk bergbrytning utan sprängämnen. Först under hösten och vintern inleds arbetet med konventionella sprängningar i området.

 

Fyra tunnelborrmaskiner monteras sommaren 2016På anläggningsområdet Åsland monteras fyra tunnelborrmaskiner sommaren 2016. Borrningarna inleds i slutet av 2016 och beräknas pågå i drygt två år. Tunnelborrmaskinerna kommer att ha en diameter på drygt tio meter och har en längd på 150 meter. Två tunnelborrmaskiner arbetar sig successivt norrut mot Oslo, medan två maskiner istället arbetar sig fram söderut, mot Ski Station. Detta stora kontrakt på över 8 miljarder norska kronor, har gått till det spansk-italienske joint venture-bolaget Acciona Ghella.

Vid Ski station pågår sedan 2014 förberedande arbeten, som avslutas i september i år. Här har bland annat flera fastigheter på stationens västra sida rivits. Markstabiliseringar med hjälp av drygt 50 000 kalkpelare har genomförts och en kabelbro har förlängts över spåren. Ett nytt riggområde har etablerats på Kvakestad och de spontningsarbeten som behövdes för att förbereda området för huvudentreprenaderna genomfördes sommaren. Under sommarmånaderna signerade Jernbaneverket även samarbetskontrakt med de entreprenörer som ska genomföra huvudentreprenaderna vid Ski station.