Klarar järnvägen längre och tyngre godståg?

Foto: Anders Sandberg

I dag är det tillåtet att köra tåg på upp till 630 meter, med några få undantag. Näringslivet vill kunna köra längre och tyngre godståg. Trafikverket har på regeringens uppdrag utrett möjligheterna, och översiktligt bedömt nytta och kostnader.

I vissa delar av Europa, till exempel Danmark, tillåts tåg på upp till 835 meter. Det skapar bättre förutsättningar för näringslivets godstransporter. Men den svenska järnvägen var tidig och därför byggd för förutsättningar från förra sekelskiftet. Dessutom har vi ett annat landskap än många delar av Europa där längre tåg tillåts.

Uppdraget Möjligheter att köra längre och eller tyngre godståg prsenterades för Näringsdepartementet den sista augusti. Uppdraget gick ut på att redovisa vilka möjligheter det finns att köra längre och/eller tyngre godståg på det befintliga svenska järnvägsnätet och att översiktligt bedöma nyttan och kostnaderna för de förändringar som krävs. Här är några av resultaten:

För att längre tåg ska kunna köras så behöver mötesstationer och förbigångsspår vara tillräckligt långa. Sedan 1990-talet har man vid nybyggnation gjort det möjligt för 750 meter långa tåg vid mötesstationer och förbigångsspår. Äldre sträckor har däremot ofta för långt mellan dessa platser med tillräcklig längd.

En annan utmaning med långa tåg är tågbildningen. Tågen måste bildas och upplösas någonstans och det kräver planering för att inte de processerna ska störa annan tågtrafik samt tillräckliga spårlängder på bangårdar.

I dag tillåts trafikering på hela järnvägen av tåg med axeltryck på 22,5 ton, vilket är det som ofta tillämpas i övriga Europa. Ett undantag är Malmbanan där 30 tons axeltryck är tillåtet. För att öka och tillåta en högre största axellast krävs ofta större investeringar. De åtgärder vi behöver göra för att klara av tyngre tåg kan vara, till exempel spårbyten, på olika sträckor.

Längre och tyngre tåg leder till längre bromssträckor. För att hantera detta används bromstalstabeller vilka behöver justeras för längre tåg. I samband med detta måste också signalsystemet ses över. Signalerna behöver vara placerade så att lokföraren får besked i tid och hinner agera.